AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

1. sadaļa

1. Pirmsākums

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

kartupelis.

.
Kādu nelielu Zemes apvidu globālie notikumi bija skāruši nedaudz mazāk. Valsts, kuras teritorijā savulaik ietilpa šis apvidus, vairs neeksistēja, bet šeit vēl bija saglabājusies lauksaimnieciskai izmantošanai derīga zeme un dzeramā ūdens avoti.
.

Šajā, pamatiedzīvotāju reti apdzīvotajā, apvidū patvērumu bija atraduši gan no sagrautajām pilsētām atbēgušie vietējie iedzīvotāji, gan ārzemju bēgļi – daudzu bijušo valstu un tautību cilvēki. Lai gan vietējie iedzīvotāji, savu iespēju robežās, centās bēgļiem palīdzēt, daudzi no viņiem, sevišķi slimie un ievainotie, gāja bojā. Izdzīvojušie meklēja dabas veltes, neatlaidīgi kopa zemi, audzēja atrastos lopus un cīnījās pret apkārt klīstošajām izsalkušo laupītāju bandām. Arī šajās cīņās daudzi krita, bet pārējie bija spiesti eksistēt pusbadā, jo liela daļa ražas un mājlopu sistemātiski tika nolaupīti.

Vairāk »

jedzens.
Izstrādājot Azillando ideju, tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze. Cilvēkiem nav vajadzīga tāda „valsts”, kura nefunkcionē viņu labā. Nav vajadzīga valsts, kas nenodrošina adekvātu atdevi saviem iedzīvotājiem, kuri uzņemas konkrētus pienākumus un atbildību, kuri valsts un līdzcilvēku labā upurē daļu personīgās brīvības (pakļaujas «Likumam») un ienākumu (nodokļos).
.

Ja valsts nespēj radīt apstākļus katra darbaspējīga iedzīvotāja nodrošināšanai ar darbu, kura apmaksa viņam garantētu pārtiku, normālus un drošus dzīves apstākļus, brīvi pieejamu veselības aprūpi, kvalificētu bērnu apmācību un nodrošinātas vecumdienas, tad šāda „valsts” nevienam nav vajadzīga!

Vairāk »

3. Valsts izaugsme

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

Valsti vajadzēja sākt veidot praktiski no „nulles”. Dzīvē strikti un nelokāmi bija jāievieš princips – katra cilvēka labklājība ir tieši atkarīga no viņa zināšanām, pašrocīgi paveiktā darba apjoma un tā kvalitātes. Par Valsts eksistences un sabiedrības dzīvotspējas pamatu tika noteikta normāla ģimene – vīrietis, sieviete un bērni.
.

Lai Azillando izaugtu līdz zemāk aprakstītajam dzīves līmenim, bija vajadzīgi 36 gadi. Trīsdesmit seši smagi, pašaizliedzīgi un pašatdeves pilni gadi Valsts idejas īstenošanai dzīvē. Vesela paaudze sevi ziedoja bērnu un mazbērnu labā. Ne visiem cilvēkiem tas bija pa spēkam, ne visi pirmajos valstiskuma veidošanas gados izturēja smago roku darbu un dzīvi pusbadā, līdz ar rokām apstrādātie lauciņi sāka dot pirmās ražas. Līdz apgūstot būvmateriālu ražošanu no vietējām izejvielām, sāka būvēt pirmās dzīvojamās ēkas, veidot rajonu centrus un iezīmēt Galvaspilsētas vaibstus.

Vairāk »

udens.

Azillando ir ekonomiski patstāvīga un politiski neatkarīga valstiska struktūra, kuru noteiktā planētas Zeme teritorijā izveidojuši globālo katastrofu pārdzīvojušie visdažādāko tautību, rasu un nacionālo piederību cilvēki. Atrodoties starp dzīvību un nāvi, saprotot, ka vienatnē izdzīvot nav iespējams, viņi atrada sevī spēku atmest personīgās ambīcijas un ieklausīties dzīvi palikušajos līdzcilvēkos.
.

Cilvēki apvienojās un nolēma rīkoties kardināli, lai izveidotu pašu organizētu un vadītu sabiedrību, kurā ar «Likumu» katram iedzīvotājam tiktu garantēti droši un cilvēka cienīgi dzīves apstākļi. Izveidot sabiedrību, kas nodrošinātu katram iedzīvotājam atbalstu un aizsardzību visās dzīves jomās. Izveidot sabiedrību, kurā nav vietas ļaunumam.

Vairāk »

5. Valsts «Likums»

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

Valsts «Likums» izstrādāts un pieņemts, lai garantētu iedzīvotāju, kā arī viņu īpašumu drošību un aizsardzību. Lai nodrošinātu iespēju katram darbaspējīgam iedzīvotājam godīgi strādāt un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu. Lai neviens bārenis, invalīds, pensionārs vai cits darba nespējīgs iedzīvotājs nebūtu bez pajumtes, iztikas līdzekļiem un medicīniskās aprūpes.
.
Lai katram Valsts iedzīvotājam būtu stingri reglamentētas tiesības un konkrēti pienākumi līdzcilvēku un Valsts priekšā. Lai nekavējoties un, adekvāti nodarītajam kaitējumam, bargi sodītu tos indivīdus, kuri šo «Likumu» neievēro.

Vairāk »

udens.
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likums» nosaka šādus sodus:

1. «Sardzes» darbinieka aizrādījums (bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»);

2. «Sardzes» darbinieka brīdinājums (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»).

.
Par krimināli sodāmiem noziegumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likumā» noteikti šādi sodi (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»):

1. «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai obligātos sabiedrisko darbus (ārpus viņas pamata darba laika), līdz nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, «Likumā» noteiktajā apmērā.

2. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi»;

3. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi»;

4. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu.

Vairāk »

7. Valsts «Monopols»

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

.

Azillando ar «Likuma» spēku noteiktas negrozāmas monopoltiesības uz visiem tās iedzīvotājiem kopīgi nepieciešamiem dabas resursiem, Valsts infrastruktūru un specifiskiem objektiem:
.

1. Dabas resursiem:

1.1. zemi un tās dzīlēm visā Valsts teritorijā;

1.2. dzeramā ūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.3. augu laistīšanai derīga saldūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.4. upēm, ezeriem, dīķiem un jebkurām citām atklātām ūdenskrātuvēm, kuru platība pārsniedz 200 kvadrātmetrus;

1.5. koku audzēm, aizsargājamiem dabas resursiem un objektiem;

1.6. gaisa telpu virs Valsts teritorijas.

Vairāk »

8. Valsts prioritātes

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

udens.

.

Azillando noteikta šāda prioritāšu sistēma
(pēc to svarīguma pakāpes):

.
.

1. grupa – Valsts iedzīvotāji:

1.1. dzīvības un veselības aizsardzība;

1.2. kvalitatīva pārtika, komfortabls mājoklis un normāli sadzīves apstākļi;

1.3. pilnvērtīga apmācība.
.

2. grupa – Darbavietas un nodarbinātība:

2.1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmumi (bez algotajiem darbiniekiem);

2.2. darbs mazā kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem);

2.3. darbs vidējā kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algotiem darbiniekiem);

2.4. darbs lielā kooperatīvā uzņēmumā (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem);

2.5. darbs «Rajona Valdes» uzņēmumā (līdz 500 algotajiem darbiniekiem);

2.6. darbs Valsts uzņēmumā (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita);

2.7. darbs Valsts dienestā («Likumā» noteiktais darbinieku skaits reglamentētās sfērās).

Vairāk »

9. Valsts garantijas

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

.

.

Azillando visiem «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem garantē un nodrošina:
.

1. dzīvības un veselības aizsardzību, personīgā īpašuma neaizskaramību;

2. kvalitatīvu Valsts apmaksātu veselības aprūpi;

3. proporcionālu daļu no savā kontrolē esošās ietekmes sfēras – Valsts «Monopola»;

4. «Likuma» pārkāpēju nodarīto materiālo zaudējumu ātru un pilnīgu atlīdzināšanu;

5. visu veidu individuālās un ģimeņu (bez algota darbaspēka) lauksaimniecības un mājamatniecības uzņēmējdarbības atbalstīšanu, veicināšanu un aizsardzību;

6. augstvērtīgu, Valsts apmaksātu, pirmā līmeņa (10 gadīgo) apmācību sistēmu, kas jauniešus pilnībā sagatavo patstāvīgai dzīvei;

Vairāk »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA.

.
.
Neliela atkāpe.

Pagājuši laiki, kad pasaulē aktīvi darbojās un savu „vienīgi pareizo ticību” greznās baznīcās un katedrālēs sludināja visdažādāko novirzienu priesteri, kuri lepni dzīvoja no savu „avju” pulka saziedotiem līdzekļiem. Vairums cilvēku pat nenojauta, ka „ticība” ir kļuvusi par cilvēku genocīda sistēmas būtisku sastāvdaļu.

Pasaules valstīs varu uzurpējušiem mafiju („partiju”) klaniem bija izdevīga Dieva vārdā iebiedētu iedzīvotāju padevīga pasivitāte. Bija izdevīgs arī mūžīgais naids un kari starp visdažādākajām „vienīgi pareizajām ticībām”, kas sēja nāvi un iznīcību sava „vienīgi pareizā Dieva” vārdā…

.
Arī Azillando ir neliela daļa iedzīvotāju (galvenokārt vecākās paaudzes), kas uzskata sevi par ticīgajiem. Tā ir katra Valsts iedzīvotāja brīva izvēle, līdzcilvēki viņu jūtas saprot un ciena. Saprot, ka pulcēšanās reliģiskās kopienās, viņiem ir viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām, līdzīgi domājošo ļaužu pulciņā. Bet tikai tik ilgi, līdz šīs aktivitātes nesāk iespaidot līdzcilvēku dzīves, sabiedrības un Valsts intereses.

Vairāk »