AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

«Azillando» valsts apraksts

Priekšvārds

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

cunami.

Pirms gadiem četrdesmit notika globāla, visu zemeslodi aptveroša katastrofa. Ārējo faktoru iespaidā radītā Zemes tektonisko plātņu paātrinātā kustība izsauca masveidīgus vulkānu izvirdumus, ārkārtīgi spēcīgas zemestrīces un tām sekojošus gigantiskus cunami. Okeāns pārklāja milzīgas sauszemes platības, bet vietām virs ūdens parādījās jaunas zemes.
.

Līdz ar to būtiski mainījās sauszemes konfigurācija un tās ģeogrāfiskā atrašanās vieta uz zemeslodes. Bojā gāja vairāki miljardi cilvēku, daudzas valstis un to iedzīvotāji tika pilnībā iznīcināti. Dēļ augstā radiācijas līmeņa un milzīgā ķīmiskā piesārņojuma, lielākā daļa sauszemes vēl daudzus gadus nebija dzīvei piemērota. Jūras un okeāni bija piesārņoti, pazemes ūdeņi daudzviet saindēti. Kādreizējo valstu robežas praktiski izzudušas, un sauszemes teritoriju sadalījums izdzīvojušo starpā nepārtraukti mainījās, tikko kāds zemes pleķītis atkal kļuva apdzīvojams.
.

Cilvēkiem, kuriem spītīgi cīnoties ar dabas stihiju, slimībām un ievainojumiem bija izdevies izdzīvot, kam laimīga bija tā diena, kad izdevās atrast ko ēdamu, izveidojās pavisam cits pasaules uzskats, cita attieksme pret dzīvību, savām ikdienas vajadzībām un līdzcilvēkiem. Viss, kas agrāk bija viņu dzīves ideāls – nauda, manta un izklaides, izdzīvojušo apziņā bija izplēnējis un kļuvis absolūti vienaldzīgs. Par ikdienas galvenajām vērtībām bija kļuvis ēdiens, dzeramais ūdens, veselība un pajumte. Viss cits tikai pēc tam!
.

Nepieciešams iejusties šādā situācijā,
lai izprastu „Patvēruma Valsts” aprakstu…

 

.

Satura rādītājs

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

.

1. sadaļa

1. Pirmsākums

2. „Valsts” jēdziens

3. Valsts izaugsme

4. Valsts iekārtas pamatprincipi

5. Valsts «Likums»

6. «Likuma» pamatprincipi

7. Valsts «Monopols»

8. Valsts prioritātes

9. Valsts garantijas

10. Valsts un reliģija

2. sadaļa

11. Valsts iedzīvotāju struktūra

12. Valsts «Iedzīvotāju reģistrs»

13. Personu identifikācija

14. „Pilngadības” statuss

15. Iedzīvotāju pienākumi

16. Iedzīvotāju informācijas līdzekļi

17. Valsts iedzīvotāju aptaujas

18. Sadarbība ar ārvalstīm

19. Ārzemnieku uzņemšana

20. Valsts „naudas” sistēma

3. sadaļa

21. Operācijas ar Valsts naudu

22. Valsts enerģētiskā neatkarība

23. Valsts Galvaspilsēta

24. Valsts apbūve

25. Apkārtējās vides aizsardzība

26. Azillando administratīvais sadalījums

27. Valsts rajona izpildvara

28. «Rajona Valdes» struktūra

29. «Rajona Valdes» darba organizācija

30. Vēlēto amatu kandidāti

4. sadaļa

31. Vēlēšanu norise

32. Jaunievēlētā «Rajona Valde»

33. Valsts likumdevēju institūcija

34. Jaunievēlētā «Pārstāvju Palāta»

35. «Pārstāvju Palātas» darba organizācija

36. Valsts Prezidents

37. Valsts Karogs

38. Valsts vadība

39. Valsts mācību iestādes

40. Pirmā līmeņa mācību iestādes

5. sadaļa

41. Zināšanu vērtēšanas sistēma

42. Otrā līmeņa mācību iestādes

43. Valsts zinātne

44. Valsts «Darba Kodekss»

45. «Darba devējs»

46. «Darba devēja» atbildība

47. «Darba ņēmējs»

48. Darba režīmi

49. «Darba Līgums»

50. Darba apmaksa

6. sadaļa

51. Darbs „Valsts dienestā”

52. Valsts nodokļu sistēma

53. Valsts pensionāri

54. Darba nespējīgie iedzīvotāji

55. Dzimumu līdztiesība un izņēmumi

56. Laulības un ģimene

57. Bērni un to audzināšana

58. «Mātes darbs»

59. Laulības šķiršana

60. „Nepilnās” ģimenes

7. sadaļa

61. Vardarbība un dzimumnoziegumi

62. Narkotiskās indes

63. Narkomānu „demotivācija”

64. Transporta līdzekļi

65. Mehāniskie transporta līdzekļi

66. Satiksmes organizācija

67. Sabiedriskais pasažieru transports

68. Transporta līdzekļu uzglabāšana

69. Valsts lauksaimniecība

70. Rūpniecība un amatniecība

8. sadaļa

71. Produktu atbilstības kritēriji

72. Tirdzniecības organizācija

73. Preču imports

74. Valsts dabas resursi

75. Valsts «Sardzes» dienests

76. Darbs «Sardzes» dienestā

77. Valsts «Tiesas» institūcijas

78. Valsts «Darba Iestādes»

79. „Paēduša cilvēka” vaļasprieks

80. Laika skaitīšanas sistēma

.
.

1. Pirmsākums

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

kartupelis.

.
Kādu nelielu Zemes apvidu globālie notikumi bija skāruši nedaudz mazāk. Valsts, kuras teritorijā savulaik ietilpa šis apvidus, vairs neeksistēja, bet šeit vēl bija saglabājusies lauksaimnieciskai izmantošanai derīga zeme un dzeramā ūdens avoti.
.

Šajā, pamatiedzīvotāju reti apdzīvotajā, apvidū patvērumu bija atraduši gan no sagrautajām pilsētām atbēgušie vietējie iedzīvotāji, gan ārzemju bēgļi – daudzu bijušo valstu un tautību cilvēki. Lai gan vietējie iedzīvotāji, savu iespēju robežās, centās bēgļiem palīdzēt, daudzi no viņiem, sevišķi slimie un ievainotie, gāja bojā. Izdzīvojušie meklēja dabas veltes, neatlaidīgi kopa zemi, audzēja atrastos lopus un cīnījās pret apkārt klīstošajām izsalkušo laupītāju bandām. Arī šajās cīņās daudzi krita, bet pārējie bija spiesti eksistēt pusbadā, jo liela daļa ražas un mājlopu sistemātiski tika nolaupīti.

Vairāk »

jedzens.
Izstrādājot Azillando ideju, tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze. Cilvēkiem nav vajadzīga tāda „valsts”, kura nefunkcionē viņu labā. Nav vajadzīga valsts, kas nenodrošina adekvātu atdevi saviem iedzīvotājiem, kuri uzņemas konkrētus pienākumus un atbildību, kuri valsts un līdzcilvēku labā upurē daļu personīgās brīvības (pakļaujas «Likumam») un ienākumu (nodokļos).
.

Ja valsts nespēj radīt apstākļus katra darbaspējīga iedzīvotāja nodrošināšanai ar darbu, kura apmaksa viņam garantētu pārtiku, normālus un drošus dzīves apstākļus, brīvi pieejamu veselības aprūpi, kvalificētu bērnu apmācību un nodrošinātas vecumdienas, tad šāda „valsts” nevienam nav vajadzīga!

Vairāk »

3. Valsts izaugsme

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

Valsti vajadzēja sākt veidot praktiski no „nulles”. Dzīvē strikti un nelokāmi bija jāievieš princips – katra cilvēka labklājība ir tieši atkarīga no viņa zināšanām, pašrocīgi paveiktā darba apjoma un tā kvalitātes. Par Valsts eksistences un sabiedrības dzīvotspējas pamatu tika noteikta normāla ģimene – vīrietis, sieviete un bērni.
.

Lai Azillando izaugtu līdz zemāk aprakstītajam dzīves līmenim, bija vajadzīgi 36 gadi. Trīsdesmit seši smagi, pašaizliedzīgi un pašatdeves pilni gadi Valsts idejas īstenošanai dzīvē. Vesela paaudze sevi ziedoja bērnu un mazbērnu labā. Ne visiem cilvēkiem tas bija pa spēkam, ne visi pirmajos valstiskuma veidošanas gados izturēja smago roku darbu un dzīvi pusbadā, līdz ar rokām apstrādātie lauciņi sāka dot pirmās ražas. Līdz apgūstot būvmateriālu ražošanu no vietējām izejvielām, sāka būvēt pirmās dzīvojamās ēkas, veidot rajonu centrus un iezīmēt Galvaspilsētas vaibstus.

Vairāk »

udens.

Azillando ir ekonomiski patstāvīga un politiski neatkarīga valstiska struktūra, kuru noteiktā planētas Zeme teritorijā izveidojuši globālo katastrofu pārdzīvojušie visdažādāko tautību, rasu un nacionālo piederību cilvēki. Atrodoties starp dzīvību un nāvi, saprotot, ka vienatnē izdzīvot nav iespējams, viņi atrada sevī spēku atmest personīgās ambīcijas un ieklausīties dzīvi palikušajos līdzcilvēkos.
.

Cilvēki apvienojās un nolēma rīkoties kardināli, lai izveidotu pašu organizētu un vadītu sabiedrību, kurā ar «Likumu» katram iedzīvotājam tiktu garantēti droši un cilvēka cienīgi dzīves apstākļi. Izveidot sabiedrību, kas nodrošinātu katram iedzīvotājam atbalstu un aizsardzību visās dzīves jomās. Izveidot sabiedrību, kurā nav vietas ļaunumam.

Vairāk »

5. Valsts «Likums»

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

Valsts «Likums» izstrādāts un pieņemts, lai garantētu iedzīvotāju, kā arī viņu īpašumu drošību un aizsardzību. Lai nodrošinātu iespēju katram darbaspējīgam iedzīvotājam godīgi strādāt un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu. Lai neviens bārenis, invalīds, pensionārs vai cits darba nespējīgs iedzīvotājs nebūtu bez pajumtes, iztikas līdzekļiem un medicīniskās aprūpes.
.
Lai katram Valsts iedzīvotājam būtu stingri reglamentētas tiesības un konkrēti pienākumi līdzcilvēku un Valsts priekšā. Lai nekavējoties un, adekvāti nodarītajam kaitējumam, bargi sodītu tos indivīdus, kuri šo «Likumu» neievēro.

Vairāk »

udens.
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likums» nosaka šādus sodus:

1. «Sardzes» darbinieka aizrādījums (bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»);

2. «Sardzes» darbinieka brīdinājums (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»).

.
Par krimināli sodāmiem noziegumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likumā» noteikti šādi sodi (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»):

1. «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai obligātos sabiedrisko darbus (ārpus viņas pamata darba laika), līdz nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, «Likumā» noteiktajā apmērā.

2. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi»;

3. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi»;

4. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu.

Vairāk »

7. Valsts «Monopols»

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

.

Azillando ar «Likuma» spēku noteiktas negrozāmas monopoltiesības uz visiem tās iedzīvotājiem kopīgi nepieciešamiem dabas resursiem, Valsts infrastruktūru un specifiskiem objektiem:
.

1. Dabas resursiem:

1.1. zemi un tās dzīlēm visā Valsts teritorijā;

1.2. dzeramā ūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.3. augu laistīšanai derīga saldūdens avotiem, to aizsardzību un izmantošanu;

1.4. upēm, ezeriem, dīķiem un jebkurām citām atklātām ūdenskrātuvēm, kuru platība pārsniedz 200 kvadrātmetrus;

1.5. koku audzēm, aizsargājamiem dabas resursiem un objektiem;

1.6. gaisa telpu virs Valsts teritorijas.

Vairāk »

8. Valsts prioritātes

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

udens.

.

Azillando noteikta šāda prioritāšu sistēma
(pēc to svarīguma pakāpes):

.
.

1. grupa – Valsts iedzīvotāji:

1.1. dzīvības un veselības aizsardzība;

1.2. kvalitatīva pārtika, komfortabls mājoklis un normāli sadzīves apstākļi;

1.3. pilnvērtīga apmācība.
.

2. grupa – Darbavietas un nodarbinātība:

2.1. individuālais darbs un ģimenes uzņēmumi (bez algotajiem darbiniekiem);

2.2. darbs mazā kooperatīvā uzņēmumā (līdz 10 algotiem darbiniekiem);

2.3. darbs vidējā kooperatīvā uzņēmumā (no 11 līdz 50 algotiem darbiniekiem);

2.4. darbs lielā kooperatīvā uzņēmumā (no 51 līdz 100 algotiem darbiniekiem);

2.5. darbs «Rajona Valdes» uzņēmumā (līdz 500 algotajiem darbiniekiem);

2.6. darbs Valsts uzņēmumā (neatkarīgi no algoto darbinieku skaita);

2.7. darbs Valsts dienestā («Likumā» noteiktais darbinieku skaits reglamentētās sfērās).

Vairāk »

9. Valsts garantijas

Publicēts: 15.10.20150 komentāri »

maize.

.

.

Azillando visiem «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem garantē un nodrošina:
.

1. dzīvības un veselības aizsardzību, personīgā īpašuma neaizskaramību;

2. kvalitatīvu Valsts apmaksātu veselības aprūpi;

3. proporcionālu daļu no savā kontrolē esošās ietekmes sfēras – Valsts «Monopola»;

4. «Likuma» pārkāpēju nodarīto materiālo zaudējumu ātru un pilnīgu atlīdzināšanu;

5. visu veidu individuālās un ģimeņu (bez algota darbaspēka) lauksaimniecības un mājamatniecības uzņēmējdarbības atbalstīšanu, veicināšanu un aizsardzību;

6. augstvērtīgu, Valsts apmaksātu, pirmā līmeņa (10 gadīgo) apmācību sistēmu, kas jauniešus pilnībā sagatavo patstāvīgai dzīvei;

Vairāk »

OLYMPUS DIGITAL CAMERA.

.
.
Neliela atkāpe.

Pagājuši laiki, kad pasaulē aktīvi darbojās un savu „vienīgi pareizo ticību” greznās baznīcās un katedrālēs sludināja visdažādāko novirzienu priesteri, kuri lepni dzīvoja no savu „avju” pulka saziedotiem līdzekļiem. Vairums cilvēku pat nenojauta, ka „ticība” ir kļuvusi par cilvēku genocīda sistēmas būtisku sastāvdaļu.

Pasaules valstīs varu uzurpējušiem mafiju („partiju”) klaniem bija izdevīga Dieva vārdā iebiedētu iedzīvotāju padevīga pasivitāte. Bija izdevīgs arī mūžīgais naids un kari starp visdažādākajām „vienīgi pareizajām ticībām”, kas sēja nāvi un iznīcību sava „vienīgi pareizā Dieva” vārdā…

.
Arī Azillando ir neliela daļa iedzīvotāju (galvenokārt vecākās paaudzes), kas uzskata sevi par ticīgajiem. Tā ir katra Valsts iedzīvotāja brīva izvēle, līdzcilvēki viņu jūtas saprot un ciena. Saprot, ka pulcēšanās reliģiskās kopienās, viņiem ir viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām, līdzīgi domājošo ļaužu pulciņā. Bet tikai tik ilgi, līdz šīs aktivitātes nesāk iespaidot līdzcilvēku dzīves, sabiedrības un Valsts intereses.

Vairāk »

maize.

«Likums» cilvēka dzīves posmus pēc vecuma iedala sekojoši:
.
1. auglis – no ieņemšanas brīža līdz dzimšanas brīdim;

2. zīdainis – no dzimšanas brīža līdz 1 gada vecumam;

3. bērns – no 1 gada līdz 10 gadu vecumam;

4. pusaudzis – no 10 gadu līdz 16 gadu vecumam;

5. nepilngadīgais – no 16 gadu vecuma līdz „pilngadīgā” statusa iegūšanai;

6. pilngadīgais – no „pilngadības” statusa iegūšanas līdz 60 gadu vecumam;

7. pensionārs (ar visām „pilngadīgā” tiesībām) – no 60 gadu vecuma (ja konkrētai personai nav «Likumā» noteikto atvieglojumu pensionēšanās vecuma samazināšanai) līdz nāvei.

Vairāk »

udens.

«Likums» nosaka, ka Azillando ir pilnībā atbildīga par visiem savā teritorijā likumīgi dzīvojošiem cilvēkiem.
.
Lai «Valsts Pārvaldes» struktūrvienībām būtu precīzi zināms iedzīvotāju skaits un sastāvs, kas nepieciešams nodarbinātības nodrošināšanai, nepieciešamo pārtikas preču nomenklatūras un apjoma precizēšanai, mācību un veselības aizsardzības iestāžu skaita un to izvietojuma noteikšanai, sociālās nodrošināšanas garantēšanai, imigrācijas un emigrācijas kontrolei, Valstī ieviests vienots «Iedzīvotāju Reģistrs». Tā ir visu Valsts teritoriju aptveroša elektroniska sistēma, kurā tiek reģistrēti visi cilvēki, kuri dotajā brīdī likumīgi atrodas Azillando teritorijā.

Vairāk »

maize.

.

.

Pēc reģistrācijas Valsts «Iedzīvotāju Reģistrā» katrai personai tiek izsniegta «Personas Karte», kas Azillando ir vienīgais personu apliecinošais dokuments.

«Personas Kartes» vizuāli atšķiras, jo tās ir:

1. nepilngadīgajiem Valsts iedzīvotājiem….. zaļā krāsā;

2. pilngadīgiem pilsoņiem …………………….. Valsts Karoga krāsā;

3. pilngadīgiem nepilsoņiem …………………. dzeltenā krāsā;

4. pilngadīgiem ārzemniekiem ………………. sarkanā krāsā;

5. nepilngadīgiem ārzemniekiem …………… sarkanā krāsā ar dzeltenām svītrām.
.

Visiem zīdaiņiem, bērniem un pusaudžiem (arī ārzemniekiem) tiek izsniegtas glīti noformētas, vieglas un kustības netraucējošas „identifikācijas aproces”, kuru aktīvajā elementā ieskanēti personas dati, turklāt:

a) Valsts iedzīvotājiem tā ir zaļā krāsā;

b) ārzemniekiem – sarkanā krāsā.

Vairāk »