AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

8. sadaļa

udens.

Neliela atkāpe.

. . Kādreiz, tā saucamajā „demokrātiskajā” režīmā, plānveidīgi īstenojot genocīdu pret savu tautu, plaši tika praktizētas nepārtrauktas, bezjēdzīgas un ierasto dzīves ritmu graujošas „reformas”, „modernizācijas” un „optimizācijas”.

. . Tas bija nepieciešams, lai novērstu iedzīvotāju uzmanību no plānveidīgā, valstiskā līmenī īstenotā valsts infrastruktūras un tautsaimniecības iznīcināšanas procesa, lai cilvēki dzīvotu nepārtrauktā stresā un neziņā, lai viņiem nebūtu ne mazākā priekšstata par savu rītdienu un tālāko nākotni.

. . Katrs vadošais darbinieks (un jo sevišķi – no jauna ieceltais) turēja par savu goda lietu kaut ko „reformēt”, „optimizēt” vai „pilnveidot”. Vienmēr un visur notika nebeidzami procesi, kuru rezultātā tika zaudēts daudz kas, no laika gaitā pārbaudītā un par labu atzītā.

. . Ar bezpalīdzīgas nolemtības sajūtu iedzīvotāji uzzināja atkal par kārtējo likvidēto uzņēmumu, skolu, slimnīcu utt. Vienmēr viņi tika nostādīti jau notikuša fakta priekšā…
.

Azillando valda stabilitāte un vienmērīgi nesteidzīgs dzīves ritms visās dzīves jomās. Nevienā Valsts infrastruktūrā vai saimnieciskajā nozarē nav stresa situāciju un nedrošības sajūtas par nākotni. Viss laika gaitā pārbaudītais un par labu atzītais, tiek sargāts un saglabāts.

Vairāk »

maize.

.
.

«Likums» nosaka šādu Valstī ražotu (arī importa) pārtikas un nepārtikas preču realizācijas vietu nomenklatūru un tirdzniecības organizāciju:

1. Valsts ekonomiskie pārtikas un nepārtikas preču veikali, kas atrodas speciāli uzbūvētās ēkās. Šajos veikalos visām precēm ir Valsts noteiktas un ilgā laika posmā (ne mazāk kā vienu gadu) nemainīgas cenas;

2. privātpersonu un ģimenes saimniecību (uzņēmumu) pārtikas un nepārtikas preču veikali, kuri atrodas «Rajona Valdei» piederošo ēku pirmajos stāvos.

No tiem īres maksa netiek iekasēta, bet izīrētājam telpas uz sava rēķina jāuztur pienācīgā kārtībā un reizi gadā jāveic telpu kosmētiskais remonts.

Vairāk »

73. Preču imports

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

udens.

Azillando lauksaimniecība un rūpniecība ir pašpietiekoša un pilnībā apmierina visu Valsts iedzīvotāju ikdienas vajadzības. Bet pēdējos gados, attīstoties starpvalstu sakariem «Likumā» izdarīti papildinājumi, kas pieļauj pārtikas un nepārtikas preču importu un eksportu.
.

«Likums» nosaka, ka jebkuru preču (gan pārtikas, gan nepārtikas) imports atļauts tikai Valsts uzņēmumiem, saņemot «Valsts Pārvaldes» izsniegtu «Importa Licenci». Pārtikas produktu importam «Importa Licenci» izsniedz «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» Kabinets, bet nepārtikas produktiem – «Rūpniecības un Enerģētikas» Kabinets.
.

«Likums» atļauj importēt tikai tādus pārtikas produktus, kuriem nav analogu starp Valstī audzētiem vai ražotiem, kā arī augļus, kuri klimatisko apstākļu dēļ, neaug Valsts teritorijā. Visi importējamie pārtikas produkti tiek pakļauti sevišķi rūpīgai, kvalitātes un nekaitīguma cilvēku veselībai, pārbaudei. Tā ir steidzīga un līdz ar to dārga procedūra, kas produkta importētājam jāapmaksā avansa veidā.

Vairāk »

maize.

Azillando galvenais dabas resurss ir zeme, kuras piesārņojuma līmenis pieļauj dzīvību – sākot no augu un dzīvnieku valsts līdz cilvēkam. Zeme, kur raduši patvērumu globālajā katastrofā izdzīvojušie dažādu bijušo valstu un tautību cilvēki. Sevišķā cieņā un godā ir lauksaimnieciskai ražošanai derīgas zemes platības.
.

Zeme ir visu Valsts iedzīvotāju kopējs īpašums un, saskaņā ar «Likumu» – to neviens iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa nevar iegūt privātīpašumā. Bet jebkurš Valsts pilngadīgs iedzīvotājs, savas privātmājas būvei un piemājas dārziņa ierīkošanai, uz noteiktu laiku (parasti līdz izīrētāja nāvei) var zemi no Valsts iznomāt. Pēc izīrētāja nāves, zemes nomas līgumu var pagarināt viņa bērni vai mazbērni. Pilsoņiem zemi iznomā par brīvu, bet nepilsoņiem par to jāmaksā nomas maksa.
.

Arī ģimenes saimniecībām un lauksaimniecības kooperatīviem «Rajona Valde» izīrē konkrētas zemes platības. Tas pats attiecas zemi, kas nepieciešama apbūvei, ražošanas un citu objektu celtniecībai. Visos gadījumos katram zemes gabalam ir konkrēts, «Likuma» priekšā atbildīgs, «Rajona Valdes» attiecīgās nozares inspektora apstiprināts, „saimnieks”.

Vairāk »

udens.

Vienīgais Azillando aizsardzības, tās robežu neaizskaramības, «Likuma» ievērošanas, sabiedriskās kārtības uzturēšanas un iedzīvotāju drošības garants ir Valsts «Sardzes» dienests. Tā Valstī ir vienīgā ar ieročiem (militāru starpvalstu konfliktu gadījumiem) un speclīdzekļiem (ikdienas dienestam) apgādātā struktūrvienība.
.

Pēc 1. līmeņa mācību iestādes absolvēšanas, visi abu dzimumu iedzīvotāji, kuriem to atļauj veselības stāvoklis, tiek iesaukti obligātajos 6 mēnešu pašaizsardzības kursos, kuri organizēti atsevišķi puišiem un meitenēm. Tiem, kuri pēc 1. līmeņa mācību iestādes beigšanas pieteikušies un tikuši uzņemti 2. līmeņa mācību iestādēs, iesaukšanu atliek līdz tās absolvēšanai. «Sardzes Akadēmijas» absolventi pašaizsardzības kursos netiek iesaukti.
.

Strādāt «Sardzes» struktūrvienībās ir prestiža un goda pilna Valsts pilsoņa privilēģija. Divdesmit līdz trīsdesmit gadus vecu abu dzimumu pilsoņu pieteikšanās «Sardzes» dienestā notiek pēc brīvprātības principa.

Vairāk »

maize.

 

«Sardzes» dienesta darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst universālā impulsu ierīce, kuras iedarbība uz dzīviem organismiem nav nāvējoša.

Pārējiem Valsts iedzīvotājiem ieroču nav un nedrīkst būt!

Šī noteikuma pārkāpumu «Likums» klasificē kā slepkavības mēģinājumu ar iepriekšēju nodomu.
.

Katra «Sardzes» darbinieka ikdienas ekipējumā ietilpst:

1. sezonai un laika apstākļiem atbilstošs formas tērps;

2. «Dienesta Apliecība»;

3. portatīvā speciālo sakaru un personu identifikācijas iekārta;

4. personīgā universālā impulsu ierīce, kura aktivizējas tikai saskarē ar sava „saimnieka” roku un strādā līdz 500 metru attālumam:

a) pirmajā režīmā – uz dažām minūtēm paralizē jebkuru dzīvu būtni;

b) otrajā režīmā – mehāniskiem transporta līdzekļiem momentāni izslēdz dzinēju.

Vairāk »

udens.

Azillando funkcionē divpakāpju tiesu sistēma:
.

1. «Rajonu Tiesas» katra Valsts rajona „Administratīvajā centrā”;

2. «Augstākā Tiesa» Galvaspilsētā.
.

Tiesvedībai sagatavotu lietu (dokumentu paketi) «Rajona Tiesa» pieņem tikai kopā ar «Sardzes» rajona nodaļas priekšnieka (vai tā pienākumu izpildītāja) parakstītu iesniegumu.
.

Izmeklēšanas procesā un aizdomās turētās personas nopratināšanā plaši tiek pielietota testēšanas aparatūra (melu detektori u.c.) un speciāli apmācīti cilvēki (ekstrasensi), kuru darbība cilvēka veselībai ir absolūti nekaitīga un neizraisa ne fiziskas sāpes, ne garīgas traumas. Šāda procedūra ir ar «Likumu» atļauta un paredzēta, lai maksimāli ātri varētu noskaidrot patiesību, identificētu noziedznieku un izslēgtu nevainīgu cilvēku notiesāšanu.
.

Tiesas sēde notiek ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas (dodot 48 stundas, lai abu ieinteresēto pušu advokāti iepazītos ar lietas materiāliem).

  Vairāk »

maize.

Azillando un tās iedzīvotāji neuztur «Darba Iestādēs» ievietotos «Likuma» pārkāpējus!
.

Valstī ir tikai viena «Darba Iestāde», kas sadalīta vīriešu un sieviešu sektoros. Katrā no šiem sektoriem ir trīs dažādu režīmu grupas:

1. parastā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas pirmo reizi;

2. stingrā režīma grupa – personām, kuras «Likumu» pārkāpušas atkārtoti;

3. sevišķā režīma grupa – vieninieku kameras uz nāvi notiesātajiem.
.

Līdzekļus savai eksistencei (pajumtei, ēdienam un nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai), sodītās personas nopelna pašas – sešas dienas nedēļā, intensīvi strādājot sabiedrībai derīgu darbu. Svētdienās tiek veikti sanitāri higiēniskie un ar «Darba Iestādes» uzturēšanu saistītie darbi.
.

Katram ieslodzītajam ik dienas tiek dots konkrēts «Darba uzdevums», kā arī stingri kontrolēta un uzskaitīta tā izpilde. No nopelnītās summas tiek atskaitīti izdevumi noziedznieka uzturēšanai un, ja nepieciešams, medicīniskai palīdzībai. Pārējā summa liek pārskaitīta viņa noziedzīgās darbības radīto zaudējumu segšanai.

Vairāk »

udens.

. . «Es zinu, kā tas notiek. Kā cilvēki, kas darbojas modē, kultūrā, mākslā, mūzikā un sportā un nopietni pieejot savai lietai, pazaudē realitātes sajūtu.

. . Ir ļoti cienījami, ja cilvēks nopietni izturas pret to, ko viņš dara – vai tas būtu treniņš maratonam, vai Omara Haijama vārsmu atdzeja.

. . Tomēr, kad šim cilvēkam, atvainojiet, sabruks māja vai nomirs visi radinieki, viņam vairs nebūs izvēles iespēju – pamanīt vai nepamanīt, ka viņa nodarbe ir nesvarīga. Ne tikai sabiedrībai, bet pat paša kailajai dzīvībai.

. . Māksla, mode un sports ir otršķirīgi. Tas ir tas, ko cilvēks dara, kad viņš ir paēdis un laimīgs, un kad viņam ir pietiekami daudz brīva laika, lai „meklētu sevi” un „pierādītu sevi”.»

Agnese Krivade, 2008
————————————

 .

Azillando visas kultūras un mākslas iestādes, kā arī tajās strādājošie ietilpst sekundārajā – tā saucamajā „vaļasprieka” sfērā. No pamatdarba brīvajā laikā, savu vaļasprieku īsteno gan mākslas un mūzikas entuziasti, gan aktīvā dzīvesveida piekritēji. «Rajona Valdes», savu iespēju robežās, atbalsta kultūras, mākslas un sporta pasākumus, kā arī bez maksas piešķir telpas pašdarbnieku nodarbībām.

Zināšanai.

Azillando netiek kultivēta kultūras un mākslas darbinieku “kasta” kā to savulaik darīja „demokrātiskajā” sabiedrībā. „Mākslinieki” netiek izcelti un ikdienā slavināti ne plašsaziņas līdzekļos, ne presē – viņi tikai īsteno savu vaļasprieku, kas jebkurā gadījumā nav tik svarīgs kā darbs ražošanas, mācību, medicīnas un vēl daudzās citās sfērās.

Viņi ne ar ko nav labāki vai vairāk cienījami par jebkuras citas profesijas strādniekiem un speciālistiem. Bieži vien pat otrādi – vairāk cienījami un vajadzīgi ir labi maizes cepēji, galdnieki, šoferi, šuvēji, kurpnieki un citu visai sabiedrībai vitāli svarīgu profesiju darbinieki. Jebkurā gadījumā, bez gleznas vai teātra izrādes var iztikt, bet bez maizes – nu nekādi.

Vairāk »

maize.

.

Lai pilnībā sarautu saites ar mežonīgo pagātni, Azillando dibināšanas gads tika pieņemts par jauno laiku atskaites sākumu – 1. gadu. Vienlaicīgi Valstī tika ieviesta universāla laika skaitīšanas sistēma – «Mūžīgais kalendārs»:

1) gada sākums – 1. janvāris ir nākamā diena pēc ziemas saulgriežiem. Pēc kādreizējā Gregora (Gregoriāņu) kalendāra tas bija 22. decembris;

2) gadā ir 12 mēneši ar vecajiem nosaukumiem;

3) gads nosacīti tiek sadalīts četros ceturkšņos;

4) nedēļā, tāpat kā iepriekš, ir septiņas dienas ar vecajiem nosaukumiem;

5) katra nedēļa un katrs gada ceturksnis sākas ar pirmdienu;

6) gada ceturkšņa divos pirmajos mēnešos ir 30 dienas, trešajā – 31 diena;

7) katru gadu starp 31. decembri un 1. janvāri ir svētku diena – „Vecgada diena”;

8) reizi četros gados (garajā gadā) starp 30. jūniju un 1. jūliju ir svētku diena – „Garā gada diena”.

 .

Piezīme:
Šodien, kad beidzu Azillando apraksta 10. redakciju, ir 39. gada 15. oktobris.

 =======================================

 .