AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

6. sadaļa

udens.

„Valsts dienestā” strādājošā statuss ar «Likumu» noteikts augsti kvalificētiem Valsts nozīmes institūciju darbiniekiem, kuru darbs tieši saistīts ar Valsts un sabiedrisko drošību, Valsts un tās rajonu saimniecisko darbību, iedzīvotāju veselības aizsardzības un apmācību sfēru, vai kā citādi tieši iespaido iedzīvotāju dzīves apstākļus.
.

Ar «Likumu» „Valsts dienestā” strādājošā statuss noteikts:

1. Valsts Prezidentam ar dzīvesbiedri un Valsts Prezidenta šoferim ar dzīvesbiedri;

2. Visiem «Valsts Pārvaldes» darbiniekiem;

3. Visiem «Pārstāvju Palātas» deputātiem un viņu palīgiem;

4. Visiem «Augstākās Tiesas» un «Rajonu Tiesu» tiesnešiem;

5. Visiem «Rajonu Valžu» vadītājiem, viņu vietniekiem un inspektoriem

6. Visiem «Valsts Bankas» un tās rajonu nodaļu darbiniekiem;

7. Visiem „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestāžu” darbiniekiem;

8. Visiem 1. un 2. līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem;

9. Visiem 1. un 2. līmeņa veselības aizsardzības iestāžu darbiniekiem;

10. Visiem «Sardzes» un «Darba Iestāžu» darbiniekiem.

Vairāk »

maize.

Azillando ar «Likumu» noteikta viena un laika gaitā nemainīga nodokļu sistēma. Katrs darba spējīgais iedzīvotājs daļu savu ienākumu pārskaita Valstij savas un līdzcilvēku drošības, veselības aizsardzības, apmācības, Valsts aizsardzības un citu vajadzību nodrošināšanai.
.

Valsts reizi gada ceturksnī apkopo nodokļu ieņēmumus, izdevumus un centrālajā presē dod detalizētu atskaiti par atskaites periodā Valsts budžetā ienākušajām un izlietotajām summām.
.

«Likums» nosaka šādas nodokļu likmes:

.
1. līmenis:   ienākumi līdz 1,0 Kvanto (ieskaitot) – nodoklis nav jāmaksā;
2. līmenis:   ienākumi lielāki par 1,0 līdz 2,0 Kvanto (ieskaitot)……… 5 %;
3. līmenis:   ienākumi lielāki par 2,0 līdz 3,0 Kvanto (ieskaitot)……. 10 %;
4. līmenis:   ienākumi lielāki par 3,0 līdz 4,0 Kvanto (ieskaitot)……. 15 %;
5. līmenis:   ienākumi lielāki par 4,0 līdz 5,0 Kvanto (ieskaitot)……. 20 %;
6. līmenis:   ienākumi lielāki par 5,0 līdz 6,0 Kvanto (ieskaitot)……. 25 %;
7. līmenis:   ienākumi lielāki par 6,0 līdz 7,0 Kvanto (ieskaitot)……. 30 %;
8. līmenis:   ienākumi lielāki par 7,0 līdz 8,0 Kvanto (ieskaitot)……. 35 %;
9. līmenis:   ienākumi lielāki par 8,0 līdz 9,0 Kvanto (ieskaitot)……. 40 %;
10. līmenis:   ienākumi lielāki par 9,0 līdz 10,0 Kvanto (ieskaitot)… 45 %;
11. līmenis:   ienākumi lielāki par 10,0 Kvanto…………………………… 50 %.

Vairāk »

53. Valsts pensionāri

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

udens.

.
Visi Azillando iedzīvotāji (gan vīrieši, gan sievietes), kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, tiek pensionēti. Neatkarīgi no tā, kādus amatus viņi savās darba gaitās ieņēmuši un, kāda bijusi viņu darba alga, visi saņem vienādu vecuma pensiju – 2,0 Kvanto mēnesī.
.

Sievietēm, kuras dzemdējušas un līdz „pilngadības” statusa iegūšanai uzaudzinājušas bērnu (bērnus), pensionēšanās vecums un pensijas lielums tiek diferencēts sekojoši:

Viens bērns………………. 58 gadi, pensija 2,1 Kvanto;

Divi bērni…………………. 56 gadi, pensija 2,3 Kvanto;

Trīs bērni…………………. 54 gadi, pensija 2,5 Kvanto;

Četri bērni………………… 52 gadi, pensija 2,7 Kvanto;

Pieci un vairāk bērni….. 50 gadi, pensija 3,0 Kvanto.

Vairāk »

maize.

.

Azillando uzņemas pilnu atbildību, kontrolē un nodrošina normālus dzīves apstākļus visiem saviem darba nespējīgiem iedzīvotājiem. «Likums» darba nespējīgos Valsts iedzīvotājus iedala sekojošās grupās:

1. grupa –iedzīvotājs ir nepilngadīgs un:

1.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;

1.2. dzīvo Valsts pansionātā.
.

2. grupa – iedzīvotājs ir pilngadīgs un:

2.1. dzīvo pie saviem vecākiem vai aizbildņiem;

2.2. dzīvo viens pats un var sevi apkopt;

2.3. dzīvo viens pats un nevar sevi apkopt;

2.4. dzīvo Valsts pansionātā.

Vairāk »

udens.
.

Azillando sabiedrībā, ģimenē un «Likuma» priekšā vīrietis un sieviete ir absolūti līdztiesīgi visās dzīves jomās. Nekad un nekur, runājot par kādu cilvēku, netiek speciāli uzsvērts, ka tas ir vīrietis vai tā ir sieviete.
.

Sabiedrībai nav pieņemams un tiek kategoriski nosodīts, ja kāds no vecākiem (sieva vai vīrs) saka: „Tas ir mans bērns” – vienmēr un visur abi vecāki uzsver, ka: „Tas ir mūsu bērns”. Ir taču absolūti saprotami, ka sieviete viena pati, vai vīrietis viens pats, bērnu nevar radīt!
.

Valstī nav „vīriešu darbu” un „sieviešu darbu” – ieņemot vienādu amatu un vienādā laika posmā vienādi kvalitatīvi paveicot vienāda darba apjomu, darba alga vīrietim un sievietei vienmēr ir vienāda. Par šī principa pārkāpumu, uzņēmuma vadītājs zaudē darbu un tiesības 5 gadus ieņemt vadošus amatus.

Vairāk »

maize.

.
«Likums» nosaka, ka ģimene ir Azillando stabilitātes pamats un nākotnes garants. Valsts, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, atbalsta un aizsargā iedzīvotāju izveidotās normālās ģimenes – vīrietis, sieviete un bērni.
.

Nepieciešamās pamatzināšanas par pienākumiem un atbildību, kas līgavainim un līgavai jāuzņemas dibinot ģimeni, tiek apgūtas 1. līmeņa mācību iestāžu 10. klasēs, atsevišķa mācību priekšmeta veidā.
.

Lai novērstu jebkuru subjektīvismu, šo mācību priekšmetu pasniedz divi pedagogi – vīrietis un sieviete, kuriem pašiem jābūt ģimenes cilvēkiem.
.

Izveidot ģimeni un radīt bērnus ir valstiski svarīgs lēmums, kuru atļauts pieņemt tikai pilngadīgām personām, kuras nav jaunākas par 20 gadiem. Parasti ģimeni dibina 22 līdz 25 gadu vecumā, kad jau uzkrāta zināma dzīves pieredze, iegūta finansiālā neatkarība un nobriedusi vēlēšanās radīt bērnus.

Vairāk »

udens.
Azillando garantē visu iedzīvotāju bērnu tiesisko statusu, viņu veselības un dzīvības aizsardzību. Nepārtrauktā «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora un viņa palīgu uzmanības lokā atrodas ikviena rajona teritorijā dzīvojoša ģimene, kurā ir bērns (bērni). Regulāri tiek kontrolēti bērna (bērnu) sadzīves apstākļi, vecāku nodrošinājums ar attiecīgi apmaksātu darbu, ģimenes nodrošinājums ar iztikas līdzekļiem un veselīgiem pārtikas produktiem.
.

Ja šajās pārbaudēs tiek konstatēti bērnu audzināšanas noteikumu pārkāpumi un tie dotajā termiņā netiek novērsti, vecākiem nekavējoties tiek atņemtas vecāku tiesības un bērnu (bērnus) nodod Valsts „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādē”.
.

«Likums» stingri reglamentē bērnu sadzīves, uzturēšanas, audzināšanas un mācību pienākumu sadali starp ģimeni un Valsti.
.

Bērns nav ģimenes privātīpašums, bet gan potenciāls Azillando pilsonis, kura audzināšanu Valsts uzticējusi abiem vecākiem. Lai vecāki šīs tiesības nezaudētu, viņiem jāievēro virkne noteikumu un par to izpildi, «Likumā» noteiktā kārtībā, jāatskaitās attiecīgām Valsts institūcijām.

Vairāk »

58. «Mātes darbs»

Publicēts: 16.10.20150 komentāri »

maize.

«Likums» nosaka, ka bērns ir pilntiesīgs Azillando iedzīvotājs no tā ieņemšanas brīža, ko ārsts, sadarbojoties ar sievieti, konstatē agrīnā grūtniecības stadijā, bet ne vēlāk kā pusgada obligātajā veselības pārbaudē. Tas ir par pamatu «Likumā» paredzēto atvieglojumu piešķiršanai topošai māmiņai, vienlaikus uzliekot viņai virkni pienākumu.
.

Neatkarīgi no tā, kur un kādā amatā topošā māmiņa strādā, sākot ar sesto grūtniecības mēnesi, viņa obligāti tiek noformēta Valsts apmaksātā 1. kategorijas «Mātes darbā» — dzīvot mājas apstākļos un ārsta uzraudzībā rūpēties par savu nākamo bērnu.
.

Pēc bērniņa piedzimšanas, līdz viņš sasniedz trīs gadu vecumu, māte atrodas Valsts apmaksātā 2. kategorijas «Mātes darbā», lai dzīvojot mājās, varētu nepārtraukti atrasties līdzās bērnam (uzraudzīt un audzināt viņu).
.

Neatkarīgi no tā kādā amatā sieviete pirms grūtniecības strādājusi un kādu atalgojumu saņēmusi, «Likums» visām «Mātes darbā» strādājošām sievietēm nosaka šādu darba apmaksu:

1. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 1,7 Kvanto mēnesī;

2. kategorijas «Mātes darbā» strādājošām – 2,5 Kvanto mēnesī.
.

Sasniedzot trīs gadu vecumu, bērns sāk apmeklēt „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas” iestādi, lai sešu gadu vecumā būtu sagatavots iestājai pirmā līmeņa mācību iestādē.

.

udens.
.

.

Nolemjot šķirt savu laulību, vīrs un sieva «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram iesniedz:
.

1. katrs savu skaidri motivētu iesniegumu;

2. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no «Iedzīvotāju Reģistra»;

3. ģimenes kopējo mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarāciju» naturālā un naudas izteiksmē;

4. «Šķiršanās Līguma» projektu, kurā obligāti jānorāda savas jaunās dzīves vietas pēc šķiršanās un ģimenes materiālo vērtību sadali starp visiem ģimenes locekļiem, naturālā un naudas izteiksmē.

Vairāk »

maize.

 

Ar terminu „nepilnā” tiek apzīmēta ģimene, kurā bērnu audzina tikai māte vai tikai tēvs. Bērna vecvecāki (vectēvs, vecāmāte) šajā gadījumā netiek uzskatīti par bērna ģimenes locekļiem.
.

Vairāku paaudžu rūgtā dzīves pieredze rāda, ka „nepilnā” ģimenē augušam bērnam, liegts iepazīt reālos dzīves apstākļus un gūt pilnīgu priekšstatu par dzīvi pilnvērtīgā ģimenē. Šādos apstākļos audzis bērns pats nekad nevarēs izveidot savu pilnvērtīgu ģimeni. Vēl ļaunāk – visbiežāk tieši viņš būs galvenais iemesls savas nākamās ģimenes iziršanai.
.

„Nepilna” ģimene var izveidoties šādos gadījumos:

1. šķiršanās dēļ no ģimenes aizgājis tēvs vai māte;

2. ģimenē miris tēvs vai māte;

3. ģimenē miruši gan tēvs, gan māte;

4. bērns piedzimis vientuļai (neprecētai) sievietei

Vairāk »