AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

69. Valsts lauksaimniecība

Publicēts: 16.10.2015

udens.
.

Lauksaimnieciskā ražošana ir galvenais Azillando eksistences, iedzīvotāju dzīvību un veselību nodrošinošais faktors. Tā ir Valsts „naudas” vienības Monero stabilitātes garants un viens no galvenajiem ārzemju valūtas ieņēmumu avotiem.
.

Tādēļ Valsts, ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem, veicina un atbalsta visu veidu lauksaimniecisko ražošanu. Vienmēr un visur visaugstākās labvēlības statuss tiek piešķirts lauku iedzīvotāju aktivitātēm, viņu ražotajām pārtikas precēm, kas paredzētas pašu vajadzībām un Valsts iekšējam tirgum.
.

Visiem lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem «Likums» stingri reglamentē ievērot saudzējošu attieksmi pret Valsts dabas resursiem (zemi un laistīšanai derīgu saldūdeni). Lauksaimniekiem rūpīgi jāievēro, augsnes ilgtspējīgas ražošanas nodrošināšanai nepieciešamā agrotehnika, cilvēku veselībai nekaitīgu augsnes mēslošanas vielu nomenklatūra un to pielietošanas tehnoloģija.

.

Plānveidīgi, vairākas reizes sezonā, katru mājsaimniecību un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu pārbauda «Rajona Valdes» «Rūpniecības un lauksaimniecības» inspektors vai viņa „biroja” darbinieki.
.

Konstatējot kādu novirzi no normas, viņi dod kvalificētu padomu kā to novērst. Nepieciešamības gadījumā lauksaimnieks var bez maksas nodot analīzēm augsnes paraugus vai saņemt konkrēta lauksaimniecības nozares speciālista konsultāciju.
.

«Likums» lauksaimnieciskās produkcijas ražotājus iedala 5 kategorijās:

1. individuālais darbs, kuru konkrētā persona veic viena pati;

2. darbs ģimenes saimniecībās (bez algotiem darbiniekiem), kurās atļauts strādāt:

a) vīram un sievai ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām;

b) ģimenes pusaudžiem un nepilngadīgajiem (vecumam piemērotu darbu);

c) vīra vecākiem (tēvam un mātei);

d) sievas vecākiem (tēvam un mātei).

Citus ģimenes saimniecības (uzņēmuma) īpašnieku radus, draugus vai paziņas nodarbināt aizliegts.

3. kooperatīvās saimniecības (ar algotiem darbiniekiem);

4. «Rajona Valdes» saimniecības (ar algotiem darbiniekiem).

5. Valsts saimniecības (ar algotiem darbiniekiem).
.

«Rajonu Valdes» ikdienā atbalsta privāto un ģimenes saimniecību saražotās lauksaimniecības produkcijas realizāciju iedzīvotājiem. Rajona centra un visu apdzīvoto vietu tirgos lauksaimniecības produkcijas realizācijai tiek ierādītas tirdzniecības vietas. Tāpat katrs saimnieks var saņemt «Rajona Valdes» namu pirmajos stāvos telpas, veikaliņu iekārtošanai. Par telpu īri viņiem nav jāmaksā, bet to iekārtošanu konkrētām vajadzībām un ikgadējo kosmētisko remontu, viņiem jāuzņemas pašiem.
.

Azillando nav ārzemju kapitālam vai ārzemniekiem piederošu lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas vai tās pārstrādes uzņēmumu.
.

Lauksaimniecības produkcijas ražošanas uzņēmumiem, kuros strādā algoti darbinieki, jābūt «Likumā» noteiktā kārtībā, reģistrētiem Valsts «Uzņēmumu Reģistrā». Katram no tiem jābūt konkrētam ”saimniekam” (Valsts uzņēmumos – direktoram, kooperatīvajos uzņēmumos – pilnvarotajam pārvaldniekam).
.

Katrs „saimnieks” drīkst strādāt tikai vienā, konkrētā adresē atrodamā, lauksaimniecības produkcijas ražošanas vai tās pārstrādes uzņēmumā. Turklāt viņam personīgi šī struktūrvienība jāvada, jāatbild par tās darba rezultātiem un jāuzņemas atbildība par algotajiem darbiniekiem. Par šo darbu „saimnieks” saņem darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz algoto darbinieku vai saimniecības peļņas rēķina.
.

Uzņēmuma „saimnieka” darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu viszemāk apmaksātā algotā darbinieka darba algu.
.

«Likums» lauksaimniecības produkcijas eksportu atļauj tikai Valsts uzņēmumiem ar «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» kabineta atļauju. Šādas atļaujas tiek izsniegtas vadoties pēc pārpalikuma principa – tikai tad, ja Valsts iekšējais tirgus ar šo produkcijas veidu ir pārsātināts un tā nav nepieciešama Valsts pārtikas rezervju papildināšanai.
.

Privātpersonām, ģimenes saimniecībām, kooperatīviem un «Rajonu Valžu» uzņēmumiem eksportēt lauksaimniecības produkciju aizliegts.
.

Ik gadus līdz 10. janvārim «Valsts Pārvaldes» «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» Kabinets paziņo jaunās ražas Valsts iepirkuma cenas šajā gadā. Katrs, kurš nevēlas savu saražoto produkciju realizēt pats, var to nodot Valsts iepirkšanas punktos un saņemt tūlītēju samaksu. Iepirktā produkcija tiek uzglabāta un pakāpeniski realizēta Valsts veikalos ar 10% uzcenojumu (uzglabāšanas un transporta izdevumi), bet parasti tā ir lētāka par identiskas produkcijas tirgus cenām.
.

Valsts nodokļu politika lauksaimnieciskajā ražošanā:

1. pilsoņu individuālās un ģimenes saimniecības (bez algotā darbaspēka) un to ienākumus, no saražoto lauksaimniecības produktu realizācijas, ar nodokļiem neapliek;

2. nepilsoņu individuālās un ģimenes saimniecības (bez algotā darbaspēka), maksā zemes nomas nodokli 30% apmērā. Šo saimniecību ienākumus no saražoto lauksaimniecības produktu realizācijas, ar nodokļiem neapliek;

3. kooperatīvi, «Rajonu Valžu» un Valsts saimniecības, kurās izmanto algotu darbaspēku, maksā:

a) zemes nomas nodokli 50% apmērā;

b) algotā darbaspēka izmantošanas nodokli – 10 % apmērā no visu darbinieku kopējā darba algas fonda.

 

Rakstīt komentāru