AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

59. Laulības šķiršana

Publicēts: 16.10.2015

udens.
.

.

Nolemjot šķirt savu laulību, vīrs un sieva «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram iesniedz:
.

1. katrs savu skaidri motivētu iesniegumu;

2. katrs savas «Dzīves Vēstures» kopiju, kas saņemta no «Iedzīvotāju Reģistra»;

3. ģimenes kopējo mantiskā un finansiālā stāvokļa «Deklarāciju» naturālā un naudas izteiksmē;

4. «Šķiršanās Līguma» projektu, kurā obligāti jānorāda savas jaunās dzīves vietas pēc šķiršanās un ģimenes materiālo vērtību sadali starp visiem ģimenes locekļiem, naturālā un naudas izteiksmē.

.

Ja ģimenē ir bērni, laulības šķiršanas gadījumā automātiski stājas spēkā «Likumā» noteiktie bērnu aizsardzības noteikumi:

1. ja sieva ir stāvoklī, vai tajā jau ir bērni, ģimene tiek šķirta, bet tēvam ik mēnesi jāmaksā bijušai sievai 1,0 Kvanto par katru līdz trīs gadiem vecu bērnu, līdz jaundzimušais arī sasniedz trīs gadu vecumu.

Ja tēvs izvairās no šī «Likuma» punkta izpildes, vai nespēj to darīt, rūpes par bērniem uzņemas Valsts, bet tēvs atrodas «Darba Iestādē» līdz laikam, kamēr nav atlīdzinājis Valstij visus izdevumus savu pamesto bērnu uzturēšanā.

2. Pēc laulības šķiršanas abiem vecākiem ir absolūti vienādas tiesības un pienākums turpināt savu bērnu audzināšanu līdz viņu pilngadībai. Parasti bērni vienu mēnesi dzīvo pie mātes un vienu mēnesi pie tēva. Vienīgais iemesls, pamatojoties uz kuru kādam no vecākiem var liegt šo privilēģiju, ir „Sarkanais” «ALKO», vai «Melnais» «NIKO» indekss viņa «Dzīves Vēsturē».

Galīgo lēmumu šajā jautājumā, pēc «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora iesnieguma, pieņem «Rajona Tiesa», kuras spriedums nav pārsūdzams.

3. Atteikšanās no līdzdalības bērna audzināšanā, vai «Likumā» noteikto bērna audzināšanas apstākļu nenodrošināšana, ir smags «Likuma» pārkāpums, un vainīgā puse līdz bērna (bērnu) pilngadībai atrodas «Darba Iestādē», kompensējot otrai pusei un Valstij izdevumus savu pamesto bērnu audzināšanā.
.

Ģimenes kopējās mantas un finanšu līdzekļu sadale:
.

1. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā nav bērnu:

Sieva un vīrs katrs no kopējā īpašuma saņem summu, kas tieši proporcionāla viņa pirmslaulību «Deklarācijā» uzrādītai.
.

2. gadījums – tiek šķirta ģimene, kurā ir bērni:

Ģimenes kopīpašums tiek sadalīts vienādās daļās starp visiem ģimenes locekļiem. Katra bērna daļa tiek noguldīta uz viņa vārda «Valsts Bankā» līdz viņa pilngadībai.
.

Ja kādam no vecākiem viņa «Dzīves Vēsturē» ir „Sarkanais” «ALKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par 60 %, bet ja „Melnais” «NIKO» indekss, tad viņa daļa tiek samazināta par 30 %, kas tiek pieskaitīti otrās puses (vīra vai sievas) daļai.
.

Laulības šķiršanas procedūra bieži vien saistīta ar kopējā īpašuma pārvēršanu naudā. Šis process notiek stingrā «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā. Strīdus gadījumus izšķir «Rajona Tiesa», kuras lēmums nav pārsūdzams.
.

Bieži vien pēc šķiršanās bijušajam vīram un sievai savas jaunās dzīves jāsāk praktiski no „nulles” – jāmeklē jauni dzīvokļi un jāiekārto tie atbilstoši kopējo bērnu audzināšanas prasībām. Bērni šajā periodā dzīvot kopā ar vecākiem, protams, nevar un uz šo periodu viņi tiek nodoti Valsts aprūpē. Izdevumus bērnu uzturēšanai jāsedz abiem vecākiem, ārpus sava pamata darba laika, strādājot obligātos sabiedriskos darbus.
.

Nepieciešamības gadījumā, ja ģimenē ir zīdainis vai bērni vecumā līdz 3 gadiem, «Rajona Valde» uz periodu, līdz jaunākais bērns sasniedz 3 gadu vecumu, bez maksas var ierādīt mātei ar bērniem labiekārtotu divistabu dzīvokli Valsts namā.
.

Viss iepriekš minētais ir ļoti smags pārbaudījums visiem šķirties nolēmušās ģimenes locekļiem, un prakse pierāda, ka Azillando šķirto ģimeņu skaits ir niecīgs – kā vīrs tā sieva vispirms nopietni padomā, pirms sper šādu soli.

.

Turklāt, prakse rāda, ka otrreiz apprecēties ir ļoti problemātiski – gan sabiedrības nostājas dēļ, gan bijušās sievas (vīra) piesardzības dēļ, gan tādēļ, ka abiem šķirtajiem līdz pilngadībai obligāti kopīgi jāaudzina savi bērni.

 

Rakstīt komentāru