AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

49. «Darba līgums»

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.
.
Algota darbaspēka izmantošana, kā arī „darba ņēmēju” un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzība, atrodas pastāvīgā Valsts iestāžu kontrolē.
.

„Darba devējam” ar katru jauno „darba ņēmēju” individuāli jāsaskaņo un rakstiskā veidā jānoslēdz trīspusējs «Darba Līgums»:

1. darba ņēmējs;

2. darba devējs;

3. «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors.
.

«Darba Līgums» nedrīkst būt iepriekš tipogrāfiski vai kā citādi sagatavots drukātā standarta formā, lai visus jaunos „darba ņēmējus” nostādītu vienādu, vispārinātu, neskaidri formulētu un nekonkrētu (bieži vien – viņiem nepieņemamu) noteikumu priekšā.

Neliela atkāpe.

Šādus iepriekš sagatavotus „darba līgumus” plaši izmantoja t.s. „demokrātijā”, kad tos ar sīkiem burtiņiem drukāja uz daudzām lapām, lai, konflikta situāciju gadījumos, darba devējs vai pakalpojuma sniedzējs vienmēr varētu atsaukties uz kādu izplūdušu un nekonkrētu „līguma” punktu.

.

«Darba Līgumā» jābūt precīzi norādītam:

1. darbavietai, amata nosaukumam, darba grafikam un amata pienākumiem (atsevišķā pielikumā);

2. pamata darba algai, iespējamiem papildus pienākumiem un to apmaksas kārtībai;

3. ikgadējā atvaļinājumu grafika veidošanas principam un ilgumam (ne mazāk kā «Likumā» noteiktās 30 „darba devēja” apmaksātās kalendāra dienas gadā un 5 Valsts apmaksātās darba dienas ik pēc 6 mēnešiem – obligātajām profilaktiskajām veselības pārbaudēm);

4. atvaļinājuma naudas apmēram un tā izmaksas kārtībai;

5. papildus sociālajām garantijām;

6. citiem noteikumiem, pēc abu pušu vienošanās.
.

«Darba Līgums» tiek izdrukāts tikai pēc tam, kad „darba devējs” un „darba ņēmējs” ir vienojušies visos savstarpēji interesējošos jautājumos un līguma melnrakstu vīzējis «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors.
.

Pēc tam izdrukāto «Darba Līgumu» vispirms paraksta „darba ņēmējs”, pēc tam „darba devējs” un tikai tad to apstiprina «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors. Šajā brīdi «Darba Līgums» stājas spēkā.
.

Turpmāk, bez algotā darbinieka rakstiskas piekrišanas (kas apstiprināta pie «Rajona Valdes» „Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektora, „darba devējam” nav tiesību mainīt «Darba Līguma» noteikumus.

 .

Rakstīt komentāru