AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

46. «Darba devēja» atbildība

Publicēts: 16.10.2015

maize.
.

«Likums» nosaka, ka „darba devējiem” jāuzņemas pilna atbildība par saviem algotajiem darbiniekiem un viņu ģimeņu labklājību.
.

Pirms jauno darbinieku pielaist patstāvīgā darbā, „darba devēja” pienākums ir:

1. ierādīt viņam darbavietu, tai pieguļošo teritoriju, apgādāt ar darba apģērbu, apaviem, darba rīkiem, instrumentiem un visu citu, kas nepieciešams kvalitatīvai darba izpildei;

2. „darba devēja” pilnvarotai personai jaunais darbinieks jāapmāca „Darba drošības noteikumos”, „Darba izpildes tehnoloģijā” un praktiskajā darba izpildē.

.

Apmācību ilgums nav reglamentēts – tas ilgst līdz instruktors ir pilnīgi pārliecināts un var uzņemties atbildību par jaunā darbinieka darba prasmi. Apmācību perioda beigās, jaunajam darbiniekam tiek izsniegta kvalifikācijas apliecība.

Apmācību periods tiek ieskaitīts jaunā darbinieka reālajā darba laikā un apmaksāts saskaņā ar «Darba Līguma» noteikumiem.
.

Darbinieka īslaicīgas saslimšanas gadījumā (līdz 7 kalendāra dienām ieskaitot):

1. ja darbinieka saslimšanu nav izraisījuši darba apstākļi, „darba devējam” jāizmaksā slimības pabalsts 1/30 daļas Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu.

2. ja darbinieka saslimšanu ir izraisījuši darba apstākļi – „darba devējam” jāizmaksā slimības pabalsts 2/30 daļu Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu.

Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka veselībai kaitīgo apstākļu novēršanas, saņemot «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektora atļauju.

.
Darbinieka ilgstošas slimības gadījumā (8 un vairāk kalendāra dienas):

1. ja darbinieka ilgstošo slimošanu nav izraisījuši darba apstākļi – sākot ar 8 slimošanas kalendāra dienu Valsts izmaksā „darba ņēmējam” slimības pabalstu 2/30 daļu Kvanto apmērā par katru kalendāra dienu.

2. ja darbinieka ilgstošo slimošanu ir izraisījuši darba apstākļi – sākot ar 8 slimošanas kalendāra dienu „darba devējam” jāizmaksā darbiniekam slimības pabalsts 3/30 daļu Kvanto apmērā par katru kalendāra dienu.

Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka veselībai kaitīgo apstākļu novēršanas, saņemot «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektora atļauju.

.
Ja algotais darbinieks darbā cietis nelaimes gadījumā.

1. Ja nelaimes gadījums noticis darbinieka vainas dēļ (neievērojot «Darba Drošības» noteikumus):

a) līdz darba nespējas 10 kalendāra dienai ieskaitot, „darba devējs” izmaksā darbiniekam slimības pabalstu 2/30 Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu;

b) ja darba nespējas periods ir ilgāks – sākot ar 11 kalendāra dienu darbiniekam tiek piešķirta „pagaidu invaliditātes” statuss un Valsts izmaksā viņam ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā;

c) darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei (līdz jaunākā bērna pilngadībai) Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 2,0 Kvanto apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad otram laulātajam, līdz viņa nāvei, Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 1,0 Kvanto apmērā.

.
2. Ja nelaimes gadījums noticis darba devēja vainas dēļ:

a) līdz darba nespējas 10 kalendāra dienai ieskaitot, „darba devējs” izmaksā darbiniekam slimības pabalstu 3/30 Kvanto apmērā par katru slimošanas kalendāra dienu;

b) ja darba nespējas periods ir ilgāks – sākot ar 11. kalendāra dienu, darbiniekam tiek piešķirts „pagaidu invaliditātes” statuss.

Invaliditātes periodā Valsts izmaksā cietušajam ikmēneša pabalstu 3,0 Kvanto apmērā. Minēto summu Valsts piedzen no „darba devēja”.

c) darbinieka nāves gadījumā – viņa ģimenei (līdz jaunākā bērna pilngadībai) Valsts izmaksā ikmēneša pabalstu 3,0 Kvanto apmērā. Ja ģimenē nav bērnu, tad Valsts otram laulātajam, līdz viņa nāvei, izmaksā ikmēneša pabalstu 1,5 Kvanto apmērā. Minēto summu Valsts piedzen no „darba devēja”.

Par nelaimes gadījumu, kurš noticis darba dēvēja vainas dēļ, tiek ziņots «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektoram, kurš par to informē «Valsts Pārvaldes» «Darba un Sociālo lietu» „Kabineta” pilnvaroto pārstāvi.

Šāda darbavieta nekavējoties tiek slēgta. Darbu tajā var atsākt tikai pēc visu cilvēka veselībai bīstamo apstākļu novēršanas, saņemot «Valsts Pārvaldes» «Darba un Sociālo lietu» „Kabineta” pilnvarotā pārstāvja speciālu atļauju.

Konkrētajam darba iecirknim tiek nomainīts vadītājs. «Rajona Tiesa» izskata iepriekšējā darba iecirkņa vadītāja vainas pakāpi notikušajā nelaimes gadījumā.

.
Strīdus gadījumā, cēloni, kas izraisījis darbinieka saslimšanu, vai, kas vainojams notikušajā nelaimes gadījumā, izšķir «Rajona Tiesa».
.

Ja «Rajona Valdes» «Nodarbinātības un uzņēmējdarbības» inspektors kādā uzņēmumā, kurš izmanto algotus darbiniekus, konstatē darba drošības noteikumu pārkāpumus, tiek sastādīts «Akts» un uzņēmuma vadībai dots konkrēts termiņš, līdz kuram jānovērš atklātie trūkumi.
.

Ja pēc dotā termiņa «Aktā» fiksētie pārkāpumi nav novērsti, tad:

a) darbs iecirknī, kurā bija darba drošības pārkāpumi, tiek apturēts.

b) tikai pēc atkārtotas pārbaudes, konstatējot, ka «Aktā» minētie trūkumi novērsti, inspektors dod atļauju iecirknim atsākt darbu.

.

Rakstīt komentāru