AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

43. Valsts zinātne

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.

Valsts ar visiem tās rīcībā esošiem līdzekļiem veicina zinātnes attīstību un atbalsta šajā sfērā strādājošos. Tagad, kad cilvēkiem ir pavisam cita vērtību skala, arī jēdzienam „zinātne” ir pavisam cita nozīme un saturs, nekā savulaik „demokrātijas” periodā.

Toreiz neviens iedzīvotājs nezināja, ko šie tā saucamie „zinātnieki” īsti dara – viņu devums ikdienas dzīvē vispār nebija jūtams. Toreiz praktiski visa „zinātne” strādāja militārām vajadzībām – jaunu, vēl iznīcinošāku ieroču radīšanai.

Ja pēc daudziem gadiem kāds mazumiņš no šiem „zinātnes” sasniegumiem tika atslepenots, pielāgots un ieviests ikdienas dzīvē, tad tikai pēc tam, kad kara vajadzībām tas jau bija novecojis. Bija arī tā saucamie „teorētiķi”, kuri gadiem ilgi pētīja, cik bieži lietus lāses nokrīt vienā un tajā pašā punktā, vai kāpēc trešdiena labāka par otrdienu.

Toreiz „zinātnieki” varēja radīt atombumbu, bet ne odu atbaidīšanas ierīci. Viņi varēja izraisīt mākslīgu slimību izsauktas epidēmijas, bet nevarēja izgatavot iedarbīgas zāles pret iesnām…

.

Azillando zinātnieku darbs veltīts konkrētu, Valstij un tās iedzīvotājiem svarīgu problēmu risināšanai. Kā zināms, Valstij nav noslēpumu pret saviem iedzīvotājiem. Nav noslēpums arī tas, kurš zinātnieks (zinātnieki) pie kādas problēmas strādā. Nav noslēpums, kāda problēma jau ir sekmīgi atrisināta un kad šī darba rezultāti tiks ieviesti dzīvē. Nav noslēpums arī tas, ja kāds darbs pagaidām nav devis gaidītos rezultātus.
.

Goda nosaukums „zinātnieks” ir augstākais, un prestižākais radoša, ar nestandarta domāšanu apveltīta, Valsts un līdzcilvēku labā fundamentālus atklājumus izdarījuša iedzīvotāja goda nosaukums un sociālais statuss. Piešķirt kādam no saviem izcilākajiem darbiniekiem goda nosaukumu „zinātnieks” ierosina pretendenta darba kolektīva vadītājs. Ja priekšlikums saņem vismaz 70% darbinieku atbalstu, darba kolektīva vadītājs nosūta «Valsts Pārvaldes» vadītājam attiecīgu rekomendāciju ar pretendenta izcilāko darbu aprakstiem.
.

«Valsts Pārvaldes» vadītājs kopā ar attiecīgā «Kabineta» darbiniekiem (kuru atbildības zonā ietilpst pretendenta izstrādes), izskata šo rekomendāciju un tai klāt pieliktos materiālus.
.

Pieņemot pozitīvu lēmumu par „zinātnieka” goda nosaukuma piešķiršanu, tiek izgatavota speciāla personalizēta krūšu nozīme «Zinātnieks». Pretendenta kolektīva kopsapulcē jaunajam zinātniekam to pasniedz pats Valsts Prezidents.
.

Zinātnieki bauda tikai sabiedrības cieņu un atzinību, bet «Likuma» priekšā viņiem nav nekādu speciālu priekšrocību, salīdzinot ar jebkuru citu Valsts iedzīvotāju.
.

Zinātnieku darba samaksa, ņemot vērā viņu veikto pētījumu un atklājumu praktiskos rezultātus Valsts iedzīvotāju labā, nav ierobežota un parasti pārsniedz Valsts Prezidenta algu.
.

Galvenās problēmas un virzieni, kurās strādā un kas tuvākajā laikā jāatrisina Valsts zinātniekiem, lai kardināli paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni, stiprinātu Valsts drošību un tās prestižu pasaulē ir šādi:

1. izstrādāt tehnoloģijas un metodikas saldūdens rezervju papildināšanai – kvalitatīva, augu laistīšanai derīga saldūdens iegūšanai no piesārņotām ūdenskrātuvēm;

2. atrast līdzekļus, izstrādāt metodikas un iekārtas augsnes piesārņojuma pakāpes samazināšanai līdz cilvēka veselībai nekaitīgam līmenim;

3. pilnveidot jau esošos un atrast jaunus, mobilus, maza izmēra alternatīvās enerģijas avotus un mobilus sakaru līdzekļus, kā arī izstrādāt to izgatavošanas tehnoloģijas un praktiskas pielietošanas metodes;

4. izstrādāt praktiski pielietojamas metodes planētas dzīļu siltumenerģijas izmantošanai;

5. izstrādāt slimību profilakses, agrīnās diagnostikas un efektīvas ārstniecības metodes, kā arī organisma imūnsistēmu saudzējošus un stiprinošus (galvenokārt – dabīgas izcelsmes) ārstniecības līdzekļus;

6. izzināt bijušo pasaules tautu netradicionālās ārstēšanas metodes, izstrādāt rekomendācijas un metodikas to pielietošanai Valsts ārstniecības iestādēs;

7. izstrādāt jaunus, apkārtējai videi draudzīgus augsnes mēslojumus, veselībai nekaitīgu pārtikas produktu audzēšanas tehnoloģijas un rekomendācijas to ražības palielināšanai;

8. pilnveidot esošās, kā arī izstrādāt jaunas rūpniecisko un sadzīves atkritumu pārstrādes un otrreizējās izmantošanas tehnoloģijas;

9. izstrādāt jauna principa sevišķi drošus un modernizēt esošos Valsts sakaru tīklus;

10. izstrādāt principāli jaunus un pilnveidot esošos speclīdzekļus, iekārtas un aparatūru «Sardzes» struktūrvienību un Valsts aizsardzības vajadzībām;

11. pilnveidot un paātrināt «Likuma» pārkāpumu atklāšanas, izmeklēšanas, noziedznieku identifikācijas un nevainīgo personu aizsardzības metodes.

Neliela atkāpe.

Globālo katastrofu pārdzīvojušo cilvēku domāšana, dzīvesveids un pasaules uzskati ir radikāli mainījušies. Nav vairs mūžīgās steigas un „demokrātijā” kultivētās mānijas – iegūt vairāk naudas, pirkt visu vajadzīgo un nevajadzīgo. Ka tik vairāk naudas – kam tūkstotis, tam gribējās miljonu, kam miljons – tam gribējās miljardu… Vienmēr tikai vairāk un vairāk – pat ejot pāri līķiem…
.

Šodien zinātnieki, kuru ienākumi ir lielākie Valstī, reāli izvērtē, cik naudas viņiem nepieciešams normālas dzīves nodrošināšanai gan sev, gan savai ģimenei. Vispār zināms, ka katram cilvēkam taču ir tikai viens vēders, viņam vajadzīgs viens jumts virs galvas un nepieciešami tikai dažādu gadalaiku apģērbi. Viss pārējais – tikai pēc tam…
.

Zinātnieku reālie „naudas” uzkrājumi «Valsts Bankā» daudzkārt pārsniedz šīs vajadzības un nodrošina augstu labklājības līmeni gan viņiem pašiem, gan viņu ģimenēm. Tādēļ izvērtējot reālās iespējas, daudzi zinātnieki daļu savu ietaupījumu ziedo kāda konkrēta, līdzcilvēkiem vajadzīga objekta celtniecībai, kāda izgudrojuma ātrākai ieviešanai dzīvē, kāda mākslas, kultūras un sporta pasākumu atbalstīšanai, vai citam visai sabiedrībai vajadzīgam mērķim.
.

Katrs no šiem objektiem, ja zinātnieks to vēlas, var tikt nosaukts viņa vārdā. Aktīvam cilvēkam taču radīs gandarījumu, ka kādā uzņēmumā sekmīgi strādā viņa vārdā nosaukta tehnoloģija, ka mācību iestādes peldbaseins nosaukts viņa vārdā, ka blakus medikamenta oficiālajam nosaukumam redzams viņa vārds, u.t.t..

.

Rakstīt komentāru