AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

41. Zināšanu vērtēšanas sistēma

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.

Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu zināšanu pārbaudes kritērijs ir vidējā atzīmju (ballu) summa (ar precizitāti līdz desmitdaļai) konkrētajā mācību priekšmetā nedēļā, mācību gada ceturksnī un visā mācību gadā.
.

Katram audzēknim ir vienota parauga Valsts tipogrāfijā izgatavota «Dienasgrāmata» cietos vākos. Visi pasniedzēji, ik mācību stundu savā priekšmetā, ieraksta audzēkņa zināšanu novērtējumu gan audzēkņa «Dienasgrāmatā», gan „Klases žurnālā”. Abiem audzēkņa vecākiem ik vakaru šī «Dienasgrāmata» ir jāparaksta.

 .

Audzēkņa zināšanu līmenis tiek vērtēts pēc 6 ballu sistēmas.
.

1 balle – audzēknis neorientējas konkrētajā mācību vielā un nespēj atbildēt uz pasniedzēja uzdotajiem jautājumiem.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu ārkārtēju notikumu ir sekojoša:

a) jaunākā un vidējā grupā par šādu gadījumu nekavējoties tiek ziņots abiem vecākiem, lai viņi abi pēc sava bērna ierodas pulksten 18:00, jo viņš tiek atstāts pagarinātajā grupā, mācību vielas atkārtošanai. Ierodoties audzēkņa vecākiem, pasniedzējs pārrunā ar viņiem notikušo un iesaka, kādas papildus nodarbības bērnam nepieciešamas, lai atgūtu nokavēto. Tiek norunāts laiks, kad tiks veikta atkārtota zināšanu pārbaude;

b) vecākās grupās šāds zināšanu vērtējums ir ārkārtas gadījums. Par to tiek ziņots audzēkņa vecākiem un «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram, kurš 24 stundu laikā apmeklē audzēkņa dzīvesvietu un oficiāli brīdina vecākus par nepietiekamu uzmanību sava bērna audzināšanā. Audzēknim tiek nozīmēta atkārtota un rūpīga zināšanu pārbaude konkrētajā mācību priekšmetā.

.
2 balles
– audzēknis ļoti vāji un pavirši iedziļinājies konkrētā mācību vielā, uz uzdotajiem jautājumiem dod nepareizas atbildes.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu zināšanu līmeni ir sekojoša:

a) jaunākā un vidējā grupā par šādu gadījumu nekavējoties tiek ziņots abiem vecākiem, lai viņi abi pēc sava bērna ierodas pulksten 18:00, jo viņš tiek atstāts pagarinātajā grupā, mācību vielas atkārtošanai. Ierodoties audzēkņa vecākiem, pasniedzējs pārrunā ar viņiem notikušo un iesaka, kādas papildus nodarbības bērnam nepieciešamas. Tiek norunāts laiks, kad tiks veikta atkārtota zināšanu pārbaude;

b) vecākās grupās šāds zināšanu vērtējums ir ārkārtas gadījums. Par to tiek ziņots audzēkņa vecākiem un «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektoram, kurš 24 stundu laikā apmeklē audzēkņa dzīvesvietu un oficiāli brīdina vecākus par nepietiekamu uzmanību sava bērna audzināšanā. Audzēknim tiek nozīmēta atkārtota un rūpīga zināšanu pārbaude konkrētajā mācību priekšmetā.

.
3 balles
– zināšanu līmenis vājš, bet, ar pasniedzēja uzvedinošiem jautājumiem, doto vielu sāk saprast un spēj sniegt pareizas atbildes.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija uz šādu zināšanu līmeni ir sekojoša:

a) jaunākā un vidējā grupā pasniedzējs veic pārrunas ar audzēkni. Audzēknim tiek doti papildus identiskas sarežģītības uzdevumi un norunāts laiks, kad notiks to izvērtēšana. Pēc audzēkņa atnākušajiem vecākiem tiek lūgts pievērst vairāk uzmanības sava bērna audzināšanai;

b) vecākā grupā pasniedzējs veic pārrunas ar audzēkni. Audzēknim papildus tiek doti vairāki identiskas sarežģītības uzdevumi un norunāts laiks to izvērtēšanai.

.
4 balles
– zināšanu līmenis par doto mācību vielu pieņemams, bet audzēknis nespēj izskaidrot jautājuma dziļāko būtību un kādas būtu šo zināšanu izmantošanas iespējas reālajā dzīvē.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:

a) jaunākā un vidējā grupā šādu zināšanu līmeni novērtē atzinīgi. Audzēknim tiek dotas pozitīvas emocijas un norādīts uz iespējām paaugstināt savu zināšanu līmeni un to vērtējumu;

b) vecākā grupā šāds zināšanu līmenis tiek atzīts par apmierinošu. Audzēknis tiek aicināts mācīties nopietnāk, un viņam tiek norādīts uz iespējām patstāvīgai zināšanu papildināšanai.

.
5 balles
– labs zināšanu līmenis. Audzēknis izprot mācību vielu, spēj dot paplašinātas un pareizas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, izprot šo zināšanu nepieciešamību reālajā dzīvē.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:

Visās grupās šāds zināšanu līmenis tiek vērtēts kā pilnīgi pietiekošs, neaizmirstot norādīt uz sīkām niansēm, pie kurām audzēknim vēl ir vērts piestrādāt.

.
6 balles
– izcils zināšanu līmenis! Redzams, ka audzēknis iedziļinājies pašā mācību vielas būtībā un pilnīgi to izprot. Audzēknis patstāvīgi apguvis mācību procesā nepieminētus, ar uzdoto vielu saistītus, jautājumus un spēj nākt klajā ar interesantiem priekšlikumiem un oriģinālām idejām to pielietošanai reālajā dzīvē.

Mācību priekšmeta pasniedzēja reakcija ir sekojoša:

Visās grupās šāds zināšanu līmenis tiek darīts zināms audzēkņa vecākiem, lai viņiem būtu pamats lepoties ar savu bērnu.

.
Lai audzēknis iegūtu tiesības nākamajā mācību gadā pāriet uz augstāku klasi, viņam katrā mācību priekšmetā mācību gada vidējai atzīmju (ballu) summai (ar precizitāti līdz desmitdaļai) jābūt ne zemākai kā 4,0
.

Pretējā gadījumā viņš nākošajā gadā atkārtoti mācās tajā pašā klasē. Līdz ar to viņa mācību periods pirmā līmeņa mācību iestādē pagarinās un, iespēja iegūt „pilngadīgas personas” statusu, attālinās.

.

Rakstīt komentāru