AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

maize.

Pirmā (pamata) līmeņa desmitgadīgās mācību iestādes atrodas katra Valsts rajona „Administratīvā centra” zaļajā zonā. «Likumā» deklarēts, ka tās pilda ļoti atbildīgu un valstiski svarīgu uzdevumu – sagatavo vispusīgi attīstītu un patstāvīgai dzīvei (arī ģimenes dzīvei) sagatavotu, «Likumus» zinošu un par savu rīcību atbildēt spējīgu sabiedrības locekli, kurš:

1. būtu fiziski un garīgi vesels, labā sportiskā formā, staltu stāju, pārliecināts par sevi un jebkurā dzīves situācijā būtu gatavs palīdzēt līdzcilvēkiem;

2. prastu sadarboties ar «Sardzes» dienesta darbiniekiem līdzcilvēku un Valsts drošības garantēšanā;

.

3. prastu peldēt, glābt slīkstošos, sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos cietušajiem, neapjuktu un prastu aktīvi rīkoties jebkurās citās ārkārtējās dzīves situācijās;

4. prastu veikt mājokļa, apģērba, apavu un sadzīves tehnikas vidējas sarežģītības remontus, prastu pagatavot ikdienas ēdienus;

5. mācību iestādi beidzot, būtu gatavs uzņemties atbildību par pretējā dzimuma personu, zinātu seksuālās un ģimenes dzīves pamatprincipus, būtu apguvis pamata iemaņas bērnu audzināšanā;

6. apzinātos atbildību par «Likuma» pārkāpumiem (redzējis soda izciešanas vietas un to iemītniekus);

7. apzinātos visu veidu narkotiskās indes graujošo ietekmi uz cilvēka organismu (bijis darba praksē ārstniecības iestāžu narkoloģiskajās nodaļās, redzējis un apkalpojis to iemītniekus).
.

Bērns pirmā līmeņa mācību iestādi sāk apmeklēt 6 gadu vecumā, kad sekmīgi pabeidzis „Bērnu uzturēšanās un audzināšanas iestādi”.
.

Mācību gads sākas septembra mēneša pirmajā darba dienā un beidzas nākamā gada maija mēneša pēdējā darba dienā. Visas pirmā līmeņa mācību iestādes strādā piecas dienas nedēļā (no pirmdienas līdz piektdienai). Mācību laiks – no pulksten 09:00 līdz 15:00. Papildus nodarbības jaunākām grupām (lai sagaidītu vecākus no darba) notiek līdz pulksten 18:00
.

Visās mācību iestādēs gan audzēkņi, gan pasniedzēji, gan tehniskais personāls saņem Valsts apmaksātas pusdienas (pulksten 12:00). Papildus nodarbību audzēkņiem izsniedz launagu (pulksten 15:30)
.

Visās mācību iestādēs valda stingra disciplīna, pasniedzējs ir autoritāte, viņa darba stils un mācību metodikas nav apspriežamas – tās atrodas pastāvīgā mācību iestādes vadības un «Valsts Pārvaldes» «Mācību iestāžu un Zinātnes» Kabineta auditoru kontrolē. Katrai pirmā līmeņa mācību iestādei ir konkrēta teritorija. Mācību laikā, bez speciālas mācību iestādes vadītāja rakstiskas atļaujas, no teritorijas iziet nav atļauts.
.

Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņi sadalīti pēc vecuma grupām, bet zināšanu apguves process apzīmēts „klasēs”. Nākamajā mācību gadā pāriet uz augstāku klasi iespējams tikai pēc visu mācību programmā paredzēto zināšanu sekmīgas apguves zemākajā klasē. «Likums» nosaka šādu mācību klašu pieļaujamo noslogojumu:

a) jaunākā grupā (no 1. līdz 3. klasei) – līdz 10 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.

b) vidējā grupā (no 4. līdz 7. klasei) – līdz 15 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.

c) vecākā grupā (no 8. līdz 10. klasei) – līdz 20 audzēkņiem katrā no paralēlām klasēm.

.
Visiem pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņiem noteikts vienota parauga formas tērps, valkāšanai iekštelpās (siltā laikā – arī ārpus telpām). Meitenēm – tumši svārki, gaiša blūzīte un tumša (meiteņu fasona) jaciņa. Zēniem – tumšas garās bikses, gaišs krekls un tumša (zēnu fasona) veste. Uz jaciņas un vestes (krūšu daļas kreisajā pusē) ir speciāla uzšuve, kurā norādīta audzēkņa piederība konkrētai mācību iestādei un vecuma grupai.
.

Formas tērps šūts no izskatīga, izturīga materiāla, to iegādājas audzēkņa vecāki. Speciālās uzšuves katrai vecuma grupai izsniedz mācību iestāde.
.

Visa mācību viela tiek apgūta pašā mācību iestādē – mājas darbu audzēkņiem nav. Mācību grāmatu un visa pārējā, mācību procesam nepieciešamā, inventāra un piederumu iegādi nodrošina Valsts un tas viss glabājas uz vietas mācību iestādē, katra audzēkņa personīgajā skapītī. Šajā skapītī glabājas arī audzēkņa sporta apģērbs un apavi.
.

Visus zināšanu pārbaudījumus audzēkņi kārto mutiskā un rakstiskā formā kā arī praktisko darbu veidā. Darbu ar elektroniskajām ierīcēm pasniedz atsevišķu mācību priekšmetu veidā, bet ikdienas mācību procesā un zināšanu pārbaudes testos, «Likums» tās izmantot aizliedz.
.

Mācību process ir stingri diferencēts:

a) jaunākajās grupās mācības mijas ar atpūtu, spēlēm un fiziskām aktivitātēm telpās un brīvā dabā (labos laika apstākļos);

b) vidējās grupās mācības mijas ar praktiskajiem darbiem un sporta nodarbībām;

c) vecākajās grupās mācības mijas ar dažādu novirzienu praktiskajiem darbiem telpās un brīvā dabā, aktīvām sporta nodarbībām brīvā dabā, stažēšanos lauksaimniecības un rūpniecības uzņēmumos, praktiskajiem darbiem dažādos Valsts saimnieciskajos objektos, kā arī veselības aizsardzības un «Sardzes» struktūrvienībās.
.

«Likums» nosaka, ka:

a) jaunāko grupu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc mācībām mājās aizved kāds no vecākiem;

b) vidējo grupu audzēkņus no rīta uz mācību iestādi atved un pēc mācībām mājās aizved kāds no vecākiem, vai cits pilngadīgs ģimenes loceklis.

Nepieciešamības gadījumā darba devējs, jaunāko un vidējo vecuma grupu audzēkņu vecākiem, koriģē darba laika sākumu, tā pārtraukumu vai beigas, lai viņi varētu pildīt šo «Likumā» noteikto valstiski svarīgo pienākumu.

Ja dēļ šāda koriģēta darba grafika, darbinieks mēnesī nenostrādā «Likumā» noteikto normālo darba laiku, Valsts darba devējam kompensē iztrūkstošo darba stundu apmaksu un darbinieks saņem pilnu mēneša darba algu.

.
c) vecāko grupu audzēkņi no mājām uz mācību iestādi un no mācību iestādes uz mājām dodas patstāvīgi – ar sabiedrisko transportu, velosipēdu vai kājām.
.

Pirmā līmeņa mācību iestāžu audzēkņu (neatkarīgi no vecuma grupas) atrašanās ārpus mājām pēc pulksten 22:00 (bez pilngadīgas personas pavadības) ir smags «Likuma» pārkāpums, par ko atbild viņa vecāki.
.

Jebkuri sabiedriskie pasākumi ar bērnu, pusaudžu vai nepilngadīgo piedalīšanos beidzas ne vēlāk kā pulksten 21:00 un par to personīgi atbild attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs. Šī «Likuma» punkta ievērošanu pastiprināti kontrolē «Sardzes» dienesta darbinieki.
.

«Likums» visiem 1. līmeņa mācību iestāžu darbiniekiem nosaka konstantu darba samaksu:

a) mācību iestādes vadītājam – 4,0 Kvanto mēnesī;

b) mācību iestādes vadītāja vietniekam – 3,9 Kvanto mēnesī;

c) pasniedzējiem (neatkarīgi no specialitātes) – 3,7 Kvanto mēnesī;

d) palīgpersonālam un tehniskajiem darbiniekiem – 3,0 Kvanto mēnesī.

.
«Likums» visam pirmā līmeņa mācību iestāžu personālam nosaka speciālu – 60 kalendāra dienu ilgu Valsts apmaksātu atvaļinājumu. Papildus tam, reizi pusgadā – 5 darba dienas garu Valsts apmaksātu atvaļinājumu obligātai profilaktiskajai veselības pārbaudei, pēc mācību iestādes vadītāja sastādīta slīdošā grafika.
.

Jūnija pirmā dekāde tiek veltīta mācību gada noslēgumam, telpu sagatavošanai slēgšanai. Augusta otrajā un trešajā dekādē mācību iestāde tiek sagatavota jaunajam mācību gadam. Šajā darbā, sadarbībā ar audzēkņu vecākiem, tiek iesaistīts viss mācību iestādes personāls.

.

Rakstīt komentāru