AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

38. Valsts vadība

Publicēts: 16.10.2015

maize.

.

.
Azillando ir pārāk maza un viegli pārskatāma, lai būtu reāla nepieciešamība un tā varētu atļauties uzturēt ministriju, departamentu un citu parazītisku struktūru milzīgo birokrātisko aparātu.

Galvaspilsētā ir tikai divas Valsts mēroga administratīvās ēkas – «Valsts Kanceleja» un «Valsts Pārvalde».
.

Valsts centrālā izpildvara ir «Valsts Pārvalde», kuras darba organizācijas pamatprincipi balstās uz sekojošo:

1. «Valsts Pārvaldes» darbinieku pilnvaru laiks nav ierobežots – viņi var strādāt līdz pensijas vecuma sasniegšanai;

.

2. «Valsts Pārvalde» pēc tās darbinieku atbildības zonas sadalīta „Kabinetos”. Katrā no tiem, savu saimniecības nozari vadot, kontrolējot un atbalstot, stādā neliela ļoti augstas kvalifikācijas attiecīgās nozares speciālistu grupa;

3. Visas «Valsts Pārvaldes» struktūrvienības pilnā sastāvā strādā 5 dienas nedēļā. Brīvdienas – sestdiena un svētdiena, kad katrā „Kabinetā” dežūrē divi atbildīgie speciālisti;

4. «Valsts Pārvaldes» vadītāju, saskaņojot savu priekšlikumu ar «Pārstāvju Palātas» deputātiem, ieceļ Valsts Prezidents. Savu vietnieku, saskaņojot tā kandidatūru ar Valsts Prezidentu, izvēlas pats «Valsts Pārvaldes» vadītājs.

5. „Kabinetu” darbinieku kandidatūras (30 līdz 50 gadus vecus Valsts pilsoņus) «Valsts Pārvaldes» vadītājs izvēlas no otrā līmeņa mācību un veselības aizsardzības iestāžu augstākās kvalifikācijas personāla, kā arī visdažādāko Valsts saimniecības nozaru vadošajiem speciālistiem.

6. „Kabinetu´ sarakstu un darbinieku skaitu katrā no tiem, pēc «Valsts Pārvaldes» vadītāja priekšlikuma, izskata «Pārstāvju Palātā» un apstiprina Valsts Prezidents.

7. „Kabinetu” darbinieki ir labi apmaksāti Valsts dienestā strādājošie. Viņu alga nav konstanta, un tiek koriģēta reizi gada ceturksnī.

„Kabinetos” strādājošo speciālistu pamata darba alga ir diferencēta pēc viņu kvalifikācijas un atbildības pakāpes. Bet katra „Kabineta” darbinieku pamata darba algai tiek piemērots koeficients, kas ir tieši atkarīgs no viņu vadītajā saimniecības nozarē strādājošo minimālās darba algas gada iepriekšējā ceturksnī.

Piemēram, ar «Likumu» noteiktā minimālā darba alga Valstī ir 1,0 Kvanto. Ja «Rūpniecības un Enerģētikas» „Kabineta” atbildības sfērā strādājošo vidējā darba samaksa iepriekšējā ceturksnī ir bijusi 2,38 Kvanto, tad šāds koeficients tiek piemērots arī attiecīgā „Kabineta” speciālistu pamata darba algai.
.

8. Valsts Prezidents, sadarbojoties ar «Pārstāvju Palātu», līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša 10. datumam izskata visu «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu” atskaites par paveikto savā atbildības zonā iepriekšējā ceturksnī. Apkopojot un izvērtējot „Kabinetu” atskaites, «Pārstāvju Palātas» deputāti un Valsts Prezidents gūst pilnu informāciju par reālo stāvokli Valstī.

9. Ik mēnesi, «Pārstāvu Palātas» pirmajā izbraukuma sēdē, tiek izskatīti un izvērtēti «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu” iesniegtie priekšlikumi Valsts saimnieciskās darbības stabilitātes tālākā nodrošināšanā un priekšlikumi par iespējām iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanai.
.

Pieņemot lēmumu par kāda «Valsts Pārvaldes» „Kabineta” priekšlikuma ieviešanu dzīvē, obligāti tiek norādīts attiecīgā „Kabineta” vadītājs un speciālists, kurš šo priekšlikumu izstrādājis.
.

Ja, izvērtējot «Valsts Pārvaldes» „Kabinetu”, atskaites tiek konstatēts, ka agrāk ieviestās izmaiņas radījušas negatīvas sekas, «Pārstāvju Palāta» un Valsts Prezidents var izskatīt konkrēto «Valsts Pārvaldes» darbinieku atbilstību ieņemamam amatam.

Galvenos vilcienos «Valsts pārvaldes» struktūra ir sekojoša:

1. «Pašpārvaldes» „Kabinets”;

2. «Darba un Sociālo lietu» „Kabinets”;

3. «Veselības aizsardzības» „Kabinets”;

4. «Mācību iestāžu un Zinātnes» „Kabinets”;

5. «Rūpniecības un Enerģētikas» „Kabinets”;

6. «Lauksaimniecības un Apkārtējās vides» „Kabinets”;

7. «Tirdzniecības un Transporta» „Kabinets”;

8. ««Sardzes dienesta» un «Darba Iestāžu»» „Kabinets”;

9. «Tieslietu un Ārlietu» „Kabinets”;

10. «Kultūras un Sporta» „Kabinets”.
.

«Valsts Pārvaldei» un tās darbiniekiem nedrīkst būt dienesta transporta līdzekļu. Visi darbinieki pārvietojas vai nu ar sabiedrisko transportu, vai saviem personīgajiem transporta līdzekļiem, kuru ekspluatācijas izdevumus Valsts neapmaksā. Personīgie transporta līdzekļi nav speciāli marķēti un nekādas satiksmes priekšrocības nebauda.
.

Valstī vispār pieņemtā kārtībā reizi gadā, pēc «Valsts Pārvaldes» vadītāja sastādīta grafika, „Kabinetu” darbinieki dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā veselības pārbaudes atvaļinājumā. «Valsts Pārvaldes» vadītāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda viņa vietnieks.
.

«Valsts Pārvaldē» strādājošie «Likuma» priekšā nav neaizskarami. Par kaitējumu Valstij vai iedzīvotājiem, kas radies viņu darbības (bezdarbības) rezultātā, viņi, tāpat kā jebkurš Valsts iedzīvotājs, ir atbildīgi «Likuma» priekšā.

.

Rakstīt komentāru