AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

36. Valsts Prezidents

Publicēts: 16.10.2015

udens.

.
Valsts Prezidenta darbavieta un rezidence atrodas «Valsts Kancelejā», bet dzīves vieta (kopā ar ģimeni) – Valsts īpašumā esošā, vienkāršā divstāvu namā Galvaspilsētā, kurā visu telpu kopējā platība nedrīkst pārsniegt 200 m2. Valsts Prezidenta darba laiks nav normēts.
.

Valsts Prezidentam, vienīgajam no Valsts dienestā strādājošiem, ir četrvietīga dienesta vieglā automašīna un personīgais šoferis, kuram jābūt ģimenes cilvēkam. Šoferis kopā ar ģimeni, visu attiecīgā Valsts Prezidenta pilnvaru laiku, dzīvo viņa nama pirmajā stāvā. Valsts Prezidenta pilnvaru laikā ne viņam pašam, ne šoferim, ne viņu ģimenes locekļiem nav atļauta nekāda veida uzņēmējdarbība.
.

Valsts Prezidentam noteikta konstanta darba apmaksa – 4,0 Kvanto mēnesī (jebkādas piemaksas, prēmijas u.t.t. aizliegtas). Dienesta vajadzībām plānoto prezentācijas pasākumu un ārzemju braucienu izdevumus apstiprina «Pārstāvju Palāta» un apmaksā Valsts.

.

«Likums» nosaka, ka Valsts Prezidenta namā strādā sekojoši Valsts dienesta darbinieki:

1. šoferis, kura darba laiks nav normēts – ar konstantu darba apmaksu 3,0 Kvanto mēnesī;

2. trīs «Sardzes» dienesta darbinieki (nepārtraukti – septiņas dienas nedēļā, trijās 8 stundu maiņās) ar darba apmaksu 2,5 Kvanto mēnesī un «Likumā» noteiktām piemaksām par darbu nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās.

3. trīs pavāri (pa vienam katrā 8 stundu maiņā 7 dienas nedēļā) ar darba apmaksu 2,5 Kvanto mēnesī un «Likumā» noteiktām piemaksām par darbu nakts stundās, brīvdienās un svētku dienās.

Pavāru pienākumos ietilpst:

a) produktu un virtuves inventāra iegāde (par Valsts piešķirtajiem līdzekļiem);

b) brokastu, pusdienu un vakariņu gatavošana Valsts Prezidenta un viņa šofera ģimenēm;

c) dežūrējošo «Sardzes» dienesta darbinieku ēdināšana (divas reizes katrā maiņā).
.

4. Valsts Prezidenta namā ir viena virtuve un viena ēdamtelpa. Valsts Prezidents ar ģimeni, viņa šoferis ar ģimeni un dežūrējošie «Sardzes» dienesta darbinieki saņem vienādu ēdienu un ietur maltītes pie viena galda.

5. «Likums» nosaka, ka Valsts Prezidenta pilnvaru laikā, viņa un viņa šofera dzīvesbiedres strādā Valsts dienestā, saņemot atalgojumu 2,0 Kvanto mēnesī.
.

Viņu pienākumos ietilpst nama pagalma un iekštelpu uzturēšana tīrībā un kārtībā. Savus darba pienākumus, uz savstarpējas cieņas un vienlīdzības pamata, dzīvesbiedres sadala, savstarpēji vienojoties. Valsts Prezidenta dzīvesbiedrei nav nekādu privilēģiju attiecībā pret šofera sievu vai citiem namā strādājošiem.
.

Valsts Prezidenta galvenās rūpes ir Valsts drošība, tās politiski ekonomiskā neatkarība, kā arī stabili augšupejoša iedzīvotāju dzīves līmeņa nodrošināšana. Savu darba laiku Valsts Prezidents, galvenos vilcienos, plāno sekojoši (pēc to svarīguma pakāpes):
.

70 % darba laika – pilsētu un lauku ražošanas objektu, mācību un veselības aizsardzības iestāžu, «Sardzes» struktūrvienību, «Robežpārejas Punktu», sadzīves pakalpojumu un tirdzniecības punktu, sabiedrisko un kultūras objektu, u.t.t. apmeklējumi, iepazīšanās ar to darbu un strādājošo darba apstākļiem.

. .Iepazīšanās ar iedzīvotāju (nešķirojot vai tie ir pilsoņi, vai nepilsoņi) reālajiem dzīves apstākļiem viņu ģimeņu dzīvesvietās. Konstatēto problēmu apzināšana, to novēršanas iespēju plānošana, iesaistot šajā darbā «Pārstāvju Palātas» deputātus un, nepieciešamības gadījumā, «Valsts Pārvaldes» speciālistus.

. .Šajos braucienos Valsts Prezidents dodas ar savu dienesta auto, kuru vada viņa šoferis. Otrā četrvietīgā vieglā automašīnā Valsts Prezidentu pavada divi «Sardzes» dienesta darbinieki (no viņa nama apsardzes personāla).

. .Valsts rajonu un objektus, kurus kārtējā inspekcijas braucienā apmeklēt, brīvi izvēlas un izbraucot no Galvaspilsētas, zina tikai pats Valsts Prezidents. Iebraucot izvēlētajā rajonā, Valsts Prezidents vispirms iegriežas «Rajona Valdē», lai inspekcijas braucienā paņemtu līdzi «Rajona Valdes» vadītāju, bet tā prombūtnes gadījumā – viņa vietnieku.

. Valsts Prezidents tiek laipni uzņemts jebkurā ražošanas objektā vai saimnieciskā struktūrvienībā. Šajās tikšanās reizēs atklāti tiek apspriestas problēmas, kuras traucē normāli strādāt, tiek uzklausīti darbinieku priekšlikumi un meklētas iespējas šo problēmu risināšanai. Desmit kalendāra dienu laikā apmeklētā objekta vadītājs un attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs saņem rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu atbildi uz viņam izteiktajiem priekšlikumiem un reālajām to īstenošanas iespējām.

. .Katra sava brauciena laikā Valsts Prezidents, pēc nejaušības principa, izvēlas un apmeklē vairākas Valsts iedzīvotāju ģimenes to dzīves vietās. Lai uzņemtu Valsts Prezidentu, ģimenei nav speciāli jāgatavojas – tā ir ikdienišķa garāmbraucoša līdzcilvēka uzņemšana, kurā galdu neklāj. Ģimeņu apmeklējumu laikā Valsts Prezidentam tiek atklāti pastāstīts par reālajiem dzīves apstākļiem un problēmām, ar kurām šai ģimenei nākas saskarties.

. .Valsts Prezidents uzklausa viņam izteiktos priekšlikumus, kas var būt aktuāli arī citām Valsts iedzīvotāju ģimenēm. Desmit kalendāra dienu laikā apmeklētā ģimene un attiecīgās «Rajona Valdes» vadītājs saņem rakstisku, Valsts Prezidenta parakstītu atbildi uz viņam izteiktajiem priekšlikumiem un reālajām to īstenošanas iespējām.

25 % darba laika – sadarbība ar «Valsts Pārvaldi», «Sardzes» struktūrvienībām un «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēžu vadīšana.
.

5 % darba laika – sakariem ar ārvalstīm (darba vizītēm ārzemēs un ārzemju viesu uzņemšana). Valsts Prezidents ir vienīgais, kurš pilnvarots pārstāvēt Valsti ārzemēs un uzņemt oficiālos ārzemju viesus savā rezidencē «Valsts Kancelejas» telpās. Ja nepieciešams, ārzemju vizītē Valsts Prezidentu pavada kāds no «Valsts Pārvaldes» kompetentiem darbiniekiem.

Pēc katra ārzemju brauciena vai ārzemju viesu uzņemšanas, Valsts Prezidents tuvākajā sestdienā – «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdē, sniedz deputātiem izsmeļošu informāciju par šīs vizītes rezultātiem. Nākamajā dienā (svētdienā), uzstājoties Valsts televīzijā, Valsts Prezidents atskaitās iedzīvotājiem par aktuālākajiem pagājušās nedēļas notikumiem Valstī.
.

Azillando vispār pieņemtā kārtībā, reizi gadā Valsts Prezidents (vienlaicīgi ar savu un šofera ģimeni) dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos (vienlaicīgi ar savu un šofera ģimeni) – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā veselības pārbaudes atvaļinājumā. Valsts Prezidenta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda «Valsts Pārvaldes» vadītājs.
.

Valsts Prezidenta pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda veic atkārtotu viņa un viņa ģimenes materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu apstiprināšanu. Tikai pēc tam viņam izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un viņš var atgriezties savā iepriekšējā darbavietā, vai atkal pārņemt sava, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodotā, uzņēmumu vadību. Nākamo reizi kandidēt «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanās viņam atļauts tikai pēc 4 gadiem – izlaižot trīs nākamās vēlēšanu reizes.
.

Valsts Prezidentu var atsaukt tikai «Likumā» noteiktajā kārtībā – izsludinot vispārēju iedzīvotāju aptauju. Šādu aptauju var ierosināt tikai Valsts «Augstākā Tiesa» pēc tam, kad tā par Valsts Prezidenta atsaukšanu saņēmusi vairāk kā 75% rakstisku prasību no «Pārstāvju Palātas» deputāta vēlēšanās par viņu balsojušo skaita.
.

Ne Valsts Prezidentam ar ģimeni, ne viņa šoferim ar ģimeni nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji, ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.

 .

Rakstīt komentāru