AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

33. Valsts likumdevēju institūcija

Publicēts: 16.10.2015

maize.

Likumdošanas tiesības Azillando deleģētas pilsoņu «Pārstāvju Palātai». Tās sastāvā ir divi pārstāvji (deputāts un viņa palīgs) no katra Valsts rajona. Tie ir augsti kvalificēti speciālisti, kuri teicami orientējas Valsts likumdošanā un pilnībā pārzina sava rajona saimniecisko darbību.
.

Valsts pilsoņu «Pārstāvju Palāta» ir mobila struktūra, kurai nav savas pastāvīgas mītnes Galvaspilsētā. Rajona «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga pamata darbavieta atrodas sava «Rajona Valdes» telpās iekārtotā kabinetā, kurā viņi kopā strādā, ikdienā tiekoties ar saviem vēlētājiem un «Rajona Valdes» darbiniekiem.
.

Valsts nodrošina «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga darba kabineta tiešo pieslēgumu saviem kolēģiem visos Valsts rajonos. «Rajona Valdes» darbinieki un «Pārstāvju Palātas» deputāts ar palīgu strādā autonomi, viens otra kompetences sfērā neiejaucas, bet cieši sadarbojas, iedzīvotājiem nepieciešamo jautājumu risināšanā.

.

«Likums» stingri reglamentē «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņu palīga tiesības, amata pienākumus un atbildību. Viņu darba kārtību apstiprina un tā izpildi kontrolē Valsts Prezidents.
.

«Pārstāvju Palātas» deputātam un viņa palīgam nav dienesta transporta līdzekļu. Savu pilnvaru laikā viņiem aizliegts doties dienesta komandējumos vai privātos braucienos ārpus Azillando robežām. Ik sestdienu deputāts un viņa palīgs ar sabiedrisko, vai savu personīgo transporta līdzekli (kurš nav speciāli marķēts un nebauda nekādas satiksmes priekšrocības), dodas uz kārtējo «Pārstāvju Palātas» izbraukuma sēdi, kas pēc Valsts Prezidenta apstiprināta grafika rindas kārtībā notiek kādā no Valsts rajoniem – attiecīgā rajona «Rajona Valdes» telpās. Personīgo transporta līdzekļu ekspluatācijas izdevumus Valsts viņiem neapmaksā.
.

Būt par «Pārstāvju Palātas» deputātu (vai viņa palīgu – bez balss tiesībām) ir cienījams, goda pilns, intensīvs un atbildīgs darbs Valsts iedzīvotāju labā, kas nedod nekādu personīgo labumu, izņemot «Likumā» noteikto darba samaksu, kas bieži vien ir zemāka priekšējo atalgojumu vai ienākumiem no personīgās saimniecības vai ģimenes uzņēmuma.
.

«Likums» nosaka šādu konstantu «Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa palīga darba apmaksu (jebkādas piemaksas aizliegtas):

a) deputātam – 3,0 Kvanto mēnesī;

b) deputāta palīgam – 2,8 Kvanto mēnesī.
.

«Pārstāvju Palātas» deputāta un viņa vietnieka pilnvaru laiks ir viens gads. Pēc šī perioda veic atkārtotu viņu un viņu ģimeņu materiālā stāvokļa deklarēšanu, salīdzināšanu un rezultātu apstiprināšanu. Tikai pēc tam viņiem izmaksā atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā un viņi var atgriezties savās iepriekšējās darbavietās, vai atkal pārņemt savu, uz laiku pilnvarnieku pārvaldījumā nodoto, uzņēmumu vadību. Nākamo reizi kandidēt vēlēšanās viņiem atļauts tikai pēc 3 gadiem – izlaižot divas nākamās vēlēšanu reizes.
.

«Pārstāvju Palātas» deputāts un viņa palīgs ir pilnībā atbildīgi «Likuma» un savu vēlētāju priekšā. Vēlētāju uzticību zaudējušo deputātu atsauc, ja «Valsts Pārvaldes» «Pašpārvaldes» „Kabinetā” saņemto rakstisko atsaukšanas prasību skaits pārsniedz 75%, no vēlēšanās par viņu nodoto balsu skaita.
.

Šādā gadījumā ar Valsts Prezidenta „Rīkojumu” deputāts vai viņa palīgs 7 kalendāra dienu laikā tiek atbrīvots no darba un izstāšanās pabalstu viņam neizmaksā. Deputāta pienākumus nekavējoties sāk pildīt deputāta palīgs. Ja atsauc deputāta palīgu, tad viņa vietā nāk nākošais, vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušais deputāta kandidāts.
.

«Likumā» noteiktajā un Azillando vispārpieņemtā kārtībā, saskaņā ar Valsts Prezidenta apstiprinātu slīdošo grafiku, reizi gadā visi «Pārstāvju Palātas» deputāti un viņu palīgi dodas 30 kalendāra dienu ilgā Valsts apmaksātā atvaļinājumā un reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgā Valsts apmaksātā obligātā profilaktiskā veselības pārbaudes atvaļinājumā. Deputāta prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda deputāta palīgs.
.

Ne «Pārstāvju Palātas» deputātiem, ne viņu palīgiem nav imunitātes pret «Likuma» pārkāpumiem. Viņi, tāpat kā jebkuri citi Valsts iedzīvotāji ir pilnībā atbildīgi «Likuma» priekšā.

 .

Rakstīt komentāru