AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

9. Valsts garantijas

Publicēts: 15.10.2015

maize.

.

.

Azillando visiem «Iedzīvotāju Reģistrā» reģistrētajiem iedzīvotājiem garantē un nodrošina:
.

1. dzīvības un veselības aizsardzību, personīgā īpašuma neaizskaramību;

2. kvalitatīvu Valsts apmaksātu veselības aprūpi;

3. proporcionālu daļu no savā kontrolē esošās ietekmes sfēras – Valsts «Monopola»;

4. «Likuma» pārkāpēju nodarīto materiālo zaudējumu ātru un pilnīgu atlīdzināšanu;

5. visu veidu individuālās un ģimeņu (bez algota darbaspēka) lauksaimniecības un mājamatniecības uzņēmējdarbības atbalstīšanu, veicināšanu un aizsardzību;

6. augstvērtīgu, Valsts apmaksātu, pirmā līmeņa (10 gadīgo) apmācību sistēmu, kas jauniešus pilnībā sagatavo patstāvīgai dzīvei;

.

7. darba nespējīgiem iedzīvotājiem:

a) Valsts apmaksātu labiekārtotu dzīvokli, vai (pēc paša vēlēšanās) dzīvesvietu labiekārtotā Valsts pansionātā;

b) iztikas līdzekļus ne mazāk par 1,0 Kvanto mēnesī un sociālo aprūpi;

c) Valsts apmaksātu medicīnisko aprūpi un obligātās pusgada profilaktiskās veselības pārbaudes.

.
8.
darba spējīgiem iedzīvotājiem, kuru apgādībā nav bērnu:

a) iespēju strādāt un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu, kas nav mazāks par 1,0 Kvanto mēnesī;

b) reizi gadā – 30 kalendāra dienu ilgu, darba devēja apmaksātu atvaļinājumu;

c) reizi 6 mēnešos – 5 darba dienu ilgu, Valsts apmaksātu atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei.

.

9. Ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem:

a) darbu vīram un (vai) sievai, kas nodrošina mēneša atalgojumu ne mazāku par 1,5 Kvanto mēnesī, rēķinot uz katru ģimenes locekli;

b) reizi gadā abiem vecākiem vienlaicīgi – Valsts apmaksātu, 30 kalendāra dienu ilgu, pamata atvaļinājumu un papildus atvaļinājumu – 5 kalendāra dienas par katru bērnu;

c) reizi 6 mēnešos visai ģimenei vienlaicīgi – Valsts apmaksātu, 5 darba dienu ilgu atvaļinājumu ar norīkojumu obligātai profilaktiskai veselības pārbaudei;

d) citus «Likumā» noteiktos atvieglojumus līdz bērnu pilngadībai (sistemātiski kontrolējot viņu dzīves apstākļus un audzināšanu ģimenē).
.

10. Ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērnu (papildus 9. punktā minētajam):

a) piedzimstot trešajam bērnam, «Rajona Valde» piedāvā ģimenei iznomāt zemi privātmājas būvei. Pilsoņiem zemes noma nav jāmaksā. Nepilsoņiem jāmaksā zemes noma ar 50 % atlaidi. Ārzemniekiem zemi neiznomā.

b) pilsoņiem Valsts 100% apmērā apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā. Ģimenes jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību un iegūstot pilsonību, privātmāja bez atlīdzības pāriet ģimenes īpašumā (pilsoņiem par jebkuru privātīpašumu nekādi nodokļi nav jāmaksā).

c) nepilsoņiem Valsts 100% apmērā apmaksā un garantē privātmājas uzcelšanu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā. Privātmājai tiek piešķirts «Rajona Valdes» īres nama statuss un tiek iekasēta ikmēneša īres maksa ar 50% atlaidi.
.

11. Nepilsoņu ģimenes jaunākajam bērnam sasniedzot pilngadību, iespējami divi varianti:

a) visi nepilsoņu bērni ir kļuvuši par Valsts pilsoņiem – privātmāja bez atlīdzības pāriet šo bērnu īpašumā;

b) visi bērni nav kļuvuši par Valsts pilsoņiem – šajā gadījumā privātmāja saglabā «Rajona Valdes» īres nama statusu (pilngadīgiem nepilsoņiem jāmaksā ikmēneša īres maksa 100% apmērā).
.

Piezīmes:
Valstī
nav speciālu apdrošināšanas institūciju – «Likumā» noteikts, ka Azillando garantē un nodrošina katra tās iedzīvotāja un viņa īpašumu aizsardzību no dzimšanas brīža līdz nāvei.

Personām, kuras nesastāv «Iedzīvotāju Reģistra» uzskaitē, Valsts nekādas garantijas nedod un sociālo palīdzību nesniedz.

Ārzemniekiem Azillando garantē tikai personas un Valstī iebraucot deklarētās mantas drošību, bet nekādu sociālo palīdzību nesniedz. Par medicīnisko palīdzību viņiem jāmaksā pilnā apmērā.

.

Rakstīt komentāru