AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

6. «Likuma» pamatprincipi

Publicēts: 15.10.2015

udens.
Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likums» nosaka šādus sodus:

1. «Sardzes» darbinieka aizrādījums (bez reģistrācijas «Iedzīvotāju Reģistrā»);

2. «Sardzes» darbinieka brīdinājums (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»).

.
Par krimināli sodāmiem noziegumiem, atkarībā no to smaguma pakāpes, «Likumā» noteikti šādi sodi (ar reģistrāciju «Iedzīvotāju Reģistrā»):

1. «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai obligātos sabiedrisko darbus (ārpus viņas pamata darba laika), līdz nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai, «Likumā» noteiktajā apmērā.

2. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz parastā režīma «Darba Iestādi»;

3. «Rajona Tiesas» spriedums, apcietinot apsūdzēto personu un nosūtot to uz stingrā režīma «Darba Iestādi»;

4. «Augstākās Tiesas» apstiprināts «Rajona Tiesas» spriedums, piespriežot apsūdzētai personai nāvessodu.

.

Konkrēti piemēri:

1. Tīši izdarījušam cietušā veselībai pārejošu kaitējumu, strādājot «Darba Iestādē» jākompensē Valstij visi izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju. Pēc atbrīvošanas, vainīgais visu savu mūžu ik mēnesi izmaksā cietušajam (bet pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) morālo kompensāciju 0,3 Kvanto apmērā.

Izziņa.
Kvanto (summa – esperanto valodā) ir dotajā periodā Valstī noteiktā mēneša minimālā darba samaksa. Vecākās paaudzes cilvēki saka, ka, pēc savas pirktspējas, 1,0 Kvanto līdzinās diviem tūkstošiem kādreizējo ASV dolāru (2000. gada cenās).

.
2.
Tīši izdarījušam cietušā veselībai paliekošas sekas (viņš kļuvis par invalīdu), strādājot «Darba Iestādē» jākompensē Valstij visi izdevumi, kas saistīti ar cietušās personas ārstēšanu un rehabilitāciju. Pēc atbrīvošanas, vainīgais visu savu mūžu ik mēnesi izmaksā cietušajam (bet pēc cietušā nāves – viņa piederīgajiem) morālo kompensāciju 0,6 Kvanto apmērā.
.

3. Personai, kas tīši izdarījusi vai pasūtījusi slepkavību, nav tiesības dzīvot.
.

4. Azillando «Likumā» nav tāda jēdziena kā „naudas sods”. Šāds sods vissmagāk skar nevis pašu «Likuma» pārkāpēju, bet gan viņa ģimeni. Kompensācija, («Likumā noteiktajā apmērā), par jebkuru nodarīto kaitējumu vainīgajam ir jānopelna ar savu reālu darbu.
.

5. Valsts «Likumā» nav tāda jēdziena kā sods „uz noteiktu laiku” (dienām, mēnešiem, gadiem). Soda laiks beidzas tikai tad, kad vainīgais, «Likumā» noteiktajā apmērā, ir atlīdzinājis nodarīto kaitējumu.
.

6. Pilngadīgai personai, kura izdarījusi zādzību, īpašuma bojāšanu vai iznīcināšanu, ar savu darbu «Darba Iestādē», jākompensē radītie zaudējumi trīskāršā identiska jauna priekšmeta vai īpašuma vērtībā.
.

7. Par bērnu (vecumā līdz 10 gadiem) un pusaudžu (no 10 līdz 16 gadu vecumam) izdarītajiem «Likuma» pārkāpumiem, kuri nodarījuši kaitējumu vai radījuši materiālos zaudējumus, atbild abi vecāki. Strādājot obligātos sabiedriskos darbus (ārpus sava pamata darba laika), viņi kompensē nodarīto kaitējumu divkāršā apmērā.

«Likumu» pārkāpušie bērni un pusaudži šajā periodā tiek ievietoti speciālās mācību un audzināšanas iestādēs.
Pēc tam rajona «Sardzes» struktūrvienības vadītājs izlemj vai lietu nodot «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā, vai iesniegt «Rajona Tiesā», ierosinot liegt šiem vecākiem tiesības turpināt savu bērnu audzināšanu (atņemt viņiem vecāku tiesības).

.

8. Par nepilngadīgo (no 16 gadu vecuma līdz „pilngadības” statusa iegūšanai) izdarītiem «Likuma» pārkāpumiem, neatkarīgi no nodarītā kaitējuma smaguma vai zaudējumu apmēra, atbild paši vainīgie. Viņus ievieto slēgtā tipa mācību un darba iestādē, līdz ar savu darbu kompensējuši nodarīto kaitējumu trīskāršā apmērā.

Pēc tam rajona «Sardzes» struktūrvienības vadītājs izlemj vai lietu nodot «Rajona Valdes» «Ģimenes, bērnu un sociālo lietu» inspektora uzraudzībā, vai iesniegt «Rajona Tiesā», ierosinot liegt šiem vecākiem tiesības turpināt savu bērnu audzināšanu (atņemt viņiem vecāku tiesības).

.
9.
Nevienai Valsts institūcijai vai amatpersonai, Valsts Prezidentu ieskaitot, nav noziedznieku apžēlošanas tiesību. «Likums» nosaka, ka daļēji vai pilnībā atcelt «Rajona Tiesas» spriedumu var tikai Azillando «Augstākā Tiesa», ja tās auditori konkrētajā «Rajona Tiesas» spriedumā konstatējuši būtiskas nepilnības, pretrunas vai nepietiekamu apsūdzības pamatojumu.
.

«Likuma» pārkāpumiem nepārtraukti samazinoties, Valstī ar 946 tūkstošiem iedzīvotāju, ir tikai viena «Darba Iestāde» (ar dažādu režīmu grupām). Arī «Sardzes» personāls pakāpeniski tiek samazināts līdz iedzīvotāju drošību garantējošam līmenim.

SECINĀJUMI.
Ja Valsts ar «Likuma» spēku iznīdē noziedzību, nevis formāli, bezgalīgi ilgi un nesekmīgi ar to “cīnās” (kā tas bija pieņemts “demokrātijā”), tad dažu gadu laikā var gūt ievērojamus panākumus. Azillando iedzīvotāji ir pārliecināti, ka visai drīz jebkurš apzināts sabiedriskās kārtības pārkāpums vai noziedzīgas dabas nodarījums Valstī būs ārkārtas gadījums.

Tas arī ir «Likuma» galvenais uzdevums!
.

Rakstīt komentāru