AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

5. Valsts «Likums»

Publicēts: 15.10.2015

maize.

Valsts «Likums» izstrādāts un pieņemts, lai garantētu iedzīvotāju, kā arī viņu īpašumu drošību un aizsardzību. Lai nodrošinātu iespēju katram darbaspējīgam iedzīvotājam godīgi strādāt un saņemt padarītajam adekvātu atalgojumu. Lai neviens bārenis, invalīds, pensionārs vai cits darba nespējīgs iedzīvotājs nebūtu bez pajumtes, iztikas līdzekļiem un medicīniskās aprūpes.
.
Lai katram Valsts iedzīvotājam būtu stingri reglamentētas tiesības un konkrēti pienākumi līdzcilvēku un Valsts priekšā. Lai nekavējoties un, adekvāti nodarītajam kaitējumam, bargi sodītu tos indivīdus, kuri šo «Likumu» neievēro.

.

Sastādot «Likuma» tekstu tika ņemta vērā bēdīgā pagātnes pieredze:

Neviens likums, lai cik tas būtu saprātīgs un iedzīvotājiem nepieciešams, reālajā dzīvē nekad pilnvērtīgi nefunkcionēs, ja pie varas esošie to varēs izmantot personīgā labuma gūšanai, vai savu iegribu īstenošanai uz līdzcilvēku rēķina.

Nefunkcionēs, ja «Likuma» normas nebūs maksimāli īsi, skaidri un viennozīmīgi deklarētas, ja tās vienādi neattieksies uz jebkuru indivīdu, sākot ar tikko ieņemtu bērnu un beidzot ar Valsts Prezidentu.

Nefunkcionēs, ja būs iespējama dažāda «Likuma» normu interpretācija, to piemērošanas varianti un izņēmumi.

.
Vēsturiski pārbaudīta patiesība vēstī
:

Likuma pārkāpēji ir kā spēlmaņi – viņi gatavi likt uz kārts visu, ja ir kaut viena iespēja no tūkstoša, ka paliks nesodīti. Atņemiet šo vienīgo iespēju un viņi nespēlēs!”.

.
Un pats galvenais – graša vērtība pat vislabākajam likumam, ja tā izpilde netiek konsekventi uzraudzīta, ja likuma pārkāpējs garantēti un nekavējoties nesaņem savam noziedzīgajam nodarījumam adekvātu sodu! Iedzīvotāju un Valsts aizsardzībai, kā arī «Likuma» normu ievērošanas kontrolei, tika izveidota Valsts «Sardzes» struktūrvienība.
.

Azillando «Likuma» normas formulētas īsi, skaidri un nepārprotami,
ievērojot sekojošus galvenos pamatprincipus:
.

1. Cilvēka dzīvība un veselība (no ieņemšanas brīža līdz nāvei), cilvēka pašcieņa, viņa privātīpašums, kā arī Valsts un kooperatīvais īpašums ir neaizskarami.

2. Jēdziens „cilvēka tiesības” attiecas tikai uz godīgiem Valsts iedzīvotājiem, bet «Likuma» pārkāpēji uz soda izciešanas laiku, tās zaudē. Viņiem paliek tikai pienākums – ar savu darbu atlīdzināt paša nodarīto kaitējumu.

3. «Likums» vienādi attiecas uz visām personām, kuras atrodas Azillando teritorijā.

4. Ārzemniekam iebraucot Valstī, jāparaksta «Uzturēšanās Noteikumi». Šajos noteikumos viens no galvenajiem punktiem ir tas, ka «Likuma» pārkāpuma gadījumā viņus tiesās Valsts «Tiesa» un sods viņiem būs jāizcieš Azillando.

5. Sodam par «Likuma» pārkāpumu jābūt nenovēršamam, ātram un sabiedrībai zināmam. Valsts neslēpj noziedznieka personību, dzīves un darbavietu (vai mācību iestādi), izdarītā nozieguma sastāvu un «Tiesas» piespriesto sodu.

6. Jebkura «Likuma» pārkāpuma izmeklēšanas periods (no tā atklāšanas brīža līdz lietas nosūtīšanai «Tiesai») nedrīkst būt ilgāks par 10 diennaktīm. Nepieciešamības gadījumā, lai iekļautos šajā «Likumā» reglamentētajā laika posmā, izmeklēšanas institūcijas izmanto ar sevišķām dotībām apveltītu personu (ekstrasensu) palīdzību kā arī speciālu, cilvēka miesai un psihei absolūti nekaitīgu, testēšanas aparatūru.

7. Valsts nekavējoties dara visu nepieciešamo, lai noziedzīgajā nodarījumā cietušie ātrāk atgūtu fizisko un garīgo veselību. Ne vēlāk kā 48 stundu laikā, pēc nozieguma atklāšanas, Valsts atlīdzina cietušajiem noziedznieka nodarītos materiālos zaudējumus, jo viņa (Valsts) nav spējusi savlaicīgi aizsargāt savu iedzīvotāju.

8. Valstī nav brīvā dabā klaiņojošu mājdzīvnieku (kaķu, suņu, u.c.), kuriem apkārtējie iedzīvotāji labprātīgi – noslēdzot attiecīgu līgumu ar «Rajona Valdi», nenodrošinātu mītnes vietas un pārtiku. Šādu dzīvnieku skaits, veicot sterilizāciju un kastrāciju, tiek regulēts saprātīgās robežās.

9. Valstī nav iespējama nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem. Pret viņu dzīvības un veselības apdraudējumu vēršas atsevišķa «Likuma» sadaļa.

10. Jebkura Valsts iedzīvotāja pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi un dzīvo dabu, ko aizsargā speciāla šiem jautājumiem veltīta «Likuma» sadaļa.

11. Valstī nav tāda jēdziena kā „nesakārtots likums” vai nozieguma izdarīšanas „noilgums”. Nepieciešamības gadījumā konkrēto «Likuma» normu nekavējoties precizē «Pārstāvju Palātas» deputāti un paraksta Valsts Prezidents. «Likums» nosaka, ka visa šī procedūra jāveic ne ilgāk kā septiņu kalendāra dienu laikā.

12. «Likuma» labojumiem, papildinājumiem un precizējumiem nav atpakaļejoša spēka. Tie stājas spēkā nākamās dienas pusnaktī, kad Valsts Prezidenta parakstīti, tie tikuši publicēti Valsts oficiālajā dienas laikrakstā «Ziņas».

.

Rakstīt komentāru