AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

18. Sadarbība ar ārvalstīm

Publicēts: 15.10.2015

udens.

.

Gadiem ejot, Valsts tuvākā un tālākā apkaimē izveidojās cilvēku grupas, radās šo grupu apvienības un tapa valstiski veidojumi. Kļuva izdevīgi nodibināt ar tiem kontaktus, veikt bartera darījumus un piekopt citus abpusēji izdevīgus sadarbības veidus.

Kopš Azillando izveidošanas, uzturot sakarus ar ārpus Valsts robežām esošajām teritorijām un to iedzīvotājiem, «Likums» noteica šādus iespējamās sadarbības pamatprincipus:
.

1. Nekad neko neņemt uz kredīta un nedot uz parāda.

Notikumi nesenā vēsturē ir uzskatāmi pierādījuši – diena, kad kāda valsts, saņemot kredītu kļuvusi parādniece, ir tās iznīcības sākuma datums. Šāda valsts visai īsā laika posmā zaudē gan savu patstāvību, gan neatkarību un ieslīgst mūžam neatmaksājamu parādu jūgā.

.

2. Nekad nenoslēgt līgumus uz laika posmu, kas ilgāks par vienu gadu.

Vienmēr operēt tikai ar tiem pārtikas krājumiem un jebkuriem citiem materiālajiem resursiem, kuri paliek pāri pēc savu iedzīvotāju vajadzību pilnīgas apmierināšanas šodien un nodrošināšanas nākotnē – vismaz tuvākajiem trim gadiem.

Valsts amatpersonām jebkurus starptautiskos darījumus vai līgumus kategoriski aizliegts noslēgt vienpersoniski, vai piedaloties šaurai amatpersonu grupai. Par visiem valstiski svarīgiem jautājumiem vai līgumu projektiem ar ārvalstīm, savlaicīgi jāinformē un jāaptaujā Valsts iedzīvotāji. Visos gadījumos viņu viedoklis ir noteicošais.
.

Lai virzītu pieņemšanai kādu starptautisko darījumu vai līgumu, to vispirms izskata iedzīvotāju «Pārstāvju Palātā». Šajā sēdē obligāti piedalās šī „līguma” autori (gan «Likuma» priekšā atbildīgās Valsts amatpersonas, gan ārvalstu pilnvarotie pārstāvji), kā arī Valsts Prezidents, «Valsts Pārvaldes» attiecīgo «Kabinetu» vadītāji, visu Valsts «Rajonu Valžu» vadītāji, «Valsts Bankas» vadītājs un Azillando «Sardzes» dienesta komandieris.
.

Atzīstot ierosinājumu par Valsts interesēm atbilstošu un ikvienam tās iedzīvotājam izdevīgu, to detalizēti izskaidro televīzijā, radio un presē, norādot konkrēto Azillando amatpersonu vārdus, kas šo līguma projektu sagatavoja. Tiek sniegta šī ierosinājuma rūpīga analīze, izvērtējot, cik tas būs izdevīgs Valstij un kādu konkrētu labumu precīzi noteiktā laika posmā no tā iegūs katrs Valsts iedzīvotājs.
.

Pēc 5 kalendāra dienām Valsts televīzijas interaktīvajā kanālā par šo jautājumu izsludina iedzīvotāju aptauju. Galējais lēmums tiek pieņemts, vadoties pēc šīs aptaujas rezultātiem. Lai deleģētu Valsts Prezidentam tiesības Azillando vārdā parakstīt kādu starpvalstu darījumu vai līgumu, «par» to jānobalso vismaz 75% no visiem Valsts balsstiesīgiem iedzīvotājiem. Pretējā gadījumā priekšlikums šādā redakcijā tiek neatgriezeniski noraidīts.
.

Ja šis starpvalstu darījums vai līgums tiek parakstīts un stājas spēkā, tad to izstrādājušās un pieņemšanai virzījušās Valsts amatpersonas, līdz šī darījuma vai līguma darbības beigām, ir «Likuma» priekšā reāli atbildīgas (arī pēc sava pilnvaru laika) par varbūtējām savas rīcības izraisītajām negatīvajām sekām.

.

Rakstīt komentāru