AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

udens.

.

.

Azillando uztur (piešķir telpas, iekārtas, aprīkojumu, aparatūru, inventāru, u.t.t.) un algo darbiniekus šādām Valsts mēroga iedzīvotāju oficiālās informēšanas institūcijām:

1. Valsts televīzijai;

2. Valsts radio;

3. Valsts dienas laikrakstam «Ziņas»;

4. Valsts nedēļas žurnālam «Mājas viesis».

Visi iepriekš minētie oficiālie iedzīvotāju informēšanas līdzekļi un to darbinieki savā darbā vadās pēc sekojošiem «Likuma» noteikumiem:

1. visi raidījumi notiek, un visi iespieddarbi iznāk tikai valsts valodā;

2. televīzijas un radio raidījumos kategoriski aizliegta jebkura veida reklāma (izņemot «Valsts Pārvaldes» «Kabinetu» operatīvos paziņojumus, kurus nekavējoties ir jāzina katram Valsts iedzīvotājam);

Nepieciešamības gadījumā šī operatīvā informācija var tikt pārraidīta regulāri – katras pulksteņa stundas pirmajās minūtēs.

.

3. iekšzemes ziņām, pašmāju komponistu mūzikai un dziesmām valsts valodā jābūt ne mazāk kā 70% no kopējā raidlaika vai iespieddarba laukuma;

4. ziņām no pierobežas valstīm un apdzīvotām teritorijām, kaimiņvalstu komponistu mūzikai un dziesmām kaimiņvalstu valodās (ar dziesmu tekstu obligātu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 20% no kopējā raidlaika vai iespieddarba laukuma;

5. ziņām no citām pasaules apdzīvotajām vietām un valstīm, ārzemju komponistu mūzikai un dziesmām svešvalodā (ar dziesmu tekstu obligātu tulkojumu valsts valodā), tiek atvēlēts ne vairāk kā 10% no raidlaika vai iespieddarba laukuma;

6. visām par iekšzemes notikumiem sniegtajām ziņām jābūt patiesām, pārbaudītām un katrai no tām jābūt minētam ziņu avotam un konkrētai personai, kura «Likumā» priekšā ir atbildīga par sniegto ziņu patiesumu;

7. visām par ārvalstīm sniegtajām ziņām jābūt minētam ziņu avotam, bet to patiesums nav speciāli jāpārbauda;

8. priekšroka dodama informācijai ar pozitīvu noskaņu. Negatīvo informāciju par «Likuma» pārkāpumiem ne Valsts televīzija, ne Valsts radio nepārraida. Šādu informāciju, pēc «Tiesas» sprieduma stāšanās spēkā, vienu reizi publicē dienas laikraksta «Ziņas» pēdējā lappusē;

Šajā publikācijā neiztirzā «Likuma» pārkāpuma detaļas, bet obligāti, nosauc noziedznieka vārdu, uzvārdu, dzīves un darbavietu (vai mācību iestādi) un saņemto sodu. Noziedznieka foto netiek ievietots. Pašam «Likuma» pārkāpējam vārds netiek dots un intervijas ar viņu aizliegtas.

.
9. «Likums» aizliedz iedzīvotāju informācijas līdzekļos pārraidīt un presē publicēt:

9.1. cilvēku cieņu un godu aizskarošas ainas un rakstus;

9.2. reliģiska un pornogrāfiska satura informāciju;

9.3. ainas un aprakstus par rasu, tautību, etniska, reliģiska vai jebkura cita rakstura nesaskaņām starp cilvēkiem;

9.4. naidu starp cilvēkiem izraisošu informāciju, rupjības un vardarbības ainas, kā arī to aprakstus un upurus;

9.5. ainas un aprakstus, kuros tiek plānoti vai notiek «Likuma» pārkāpumi;

9.6. jebkuru informāciju par psihiski slimām („netradicionālo” seksuālo orientāciju, u.c.) personām, viņu amorālo dzīvesveidu un aktivitātēm;

9.7. ainas un aprakstus, kuros notiek jebkura veida narkotiskās indes lietošana.

.
Lai operatīvi informētu sava rajona iedzīvotājus par aktuālākajiem notikumiem rajona dzīvē, veiksmīgākajiem ražotājiem un viņu produkciju, kultūras, mākslas, sporta un citiem pasākumiem savā rajonā, «Rajona Valdēm» (savu finansiālo iespēju robežās) atļauts uzturēt sekojošus oficiālus sava rajona iedzīvotāju informācijas līdzekļus:

a) vienu rajona televīzijas kanālu;

b) vienu rajona radiostaciju;

c) vienu rajona avīzi (parasti – ikdienas);

d) vienu rajona žurnālu (parasti – iknedēļas).

.
Šajos rajona mēroga informācijas līdzekļos atļauta individuālo ražotāju un ģimenes uzņēmumu produkcijas bezmaksas reklāma.

.

Rakstīt komentāru