AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

10. Valsts un reliģija

Publicēts: 15.10.2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA.

.
.
Neliela atkāpe.

Pagājuši laiki, kad pasaulē aktīvi darbojās un savu „vienīgi pareizo ticību” greznās baznīcās un katedrālēs sludināja visdažādāko novirzienu priesteri, kuri lepni dzīvoja no savu „avju” pulka saziedotiem līdzekļiem. Vairums cilvēku pat nenojauta, ka „ticība” ir kļuvusi par cilvēku genocīda sistēmas būtisku sastāvdaļu.

Pasaules valstīs varu uzurpējušiem mafiju („partiju”) klaniem bija izdevīga Dieva vārdā iebiedētu iedzīvotāju padevīga pasivitāte. Bija izdevīgs arī mūžīgais naids un kari starp visdažādākajām „vienīgi pareizajām ticībām”, kas sēja nāvi un iznīcību sava „vienīgi pareizā Dieva” vārdā…

.
Arī Azillando ir neliela daļa iedzīvotāju (galvenokārt vecākās paaudzes), kas uzskata sevi par ticīgajiem. Tā ir katra Valsts iedzīvotāja brīva izvēle, līdzcilvēki viņu jūtas saprot un ciena. Saprot, ka pulcēšanās reliģiskās kopienās, viņiem ir viena no brīvā laika pavadīšanas iespējām, līdzīgi domājošo ļaužu pulciņā. Bet tikai tik ilgi, līdz šīs aktivitātes nesāk iespaidot līdzcilvēku dzīves, sabiedrības un Valsts intereses.

.

«Likums» nosaka, ka reliģisko kopienu locekļiem jāievēro sekojoši noteikumi.
.

1. Jebkuras konfesijas reliģiskā kopiena (tālāk tekstā – „draudze”) obligāti jāreģistrē sava rajona «Sardzes» nodaļā, lai tā iegūtu sabiedriskās organizācijas statusu.

2. Pēc reģistrācijas, „draudzes” locekļi var griezties «Rajona Valdē» pie «Zemes dienesta un celtniecības» inspektora ar lūgumu iznomāt zemi, reliģisko saietu celtnes (tālāk tekstā – „baznīcas”) būvei. „Baznīcas” būve tiek atļauta tikai ārpus blīvi apdzīvotām teritorijām, uz lauksaimnieciskajā ražošanā neizmantojamas zemes.

3. „Baznīcas” būvei nepieciešamo zemi (ar 100% zemes nomas maksu), no «Rajona Valdes» var iznomāt uz laiku, ne ilgāku par trijiem gadiem. Pēc šī termiņa „draudze” atkārtoti jāpārreģistrē un tai jāpagarina „baznīcas” zemes nomas līgums.

4. „Baznīca” tiek būvēta un uzturēta par „draudzes” locekļu personīgajiem līdzekļiem. To atļauts būvēt tikai vienstāvu un no saliekamajām konstrukcijām, kuras, nepieciešamības gadījumā, viegli un ātri nojaucamas.

5. Beidzoties kādas „draudzes” darbībai (neatkarīgi no iemesla), zemes nomas līgums tiek anulēts, un „baznīca” nojaukta.

6. «Likums» „draudžu” locekļiem kategoriski aizliedz pulcēties un piekopt savus rituālus ārpus „baznīcas”. Arī „baznīcā” visi rituāli (dievkalpojumi, lūgšanas u.t.t.) jāveic tā, lai ārpus tās nekas nebūtu ne redzams, ne dzirdams.

7. Visas reliģiskās „draudzes” atrodas stingrā Valsts «Sardzes» dienesta uzraudzībā. Jebkuras aktivitātes ārpus „baznīcas” un atļautā laika ir «Likuma» pārkāpums.

8. Jebkura ranga reliģisko „draudžu” vadītājiem (mācītājiem, sludinātājiem u.c.) jābūt legāliem iztikas līdzekļu avotiem (jāstrādā algots darbs). Dzīvošana no „draudzes” locekļu saziedotiem līdzekļiem ir nopietns «Likuma» pārkāpums.

9. Bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo personu iesaistīšana reliģiskajās „draudzēs” un to pasākumos ir smags «Likuma» pārkāpums. Kontrolēt, lai „baznīcā” neienāktu bērni, pusaudži un nepilngadīgie, ir „draudzes” dežurantu pienākums. Sistemātiski to pārbauda arī «Sardzes» dienesta darbinieki.

10. Pilngadīga persona var sava rajona «Sardzes» nodaļā saņemt atļauju pievienoties kādai reliģiskai „draudzei” tikai tad, ja pret to rakstveidā neiebilst visi, ar viņu kopā dzīvojošie, pilngadīgie ģimenes locekļi. Pretējā gadījumā viņai jāmeklē atsevišķa dzīves vieta.

11. Katras pilngadīgas personas piederība kādas reliģiskās konfesijas „draudzei” tiek fiksēta viņas «Dzīves Vēsturē» – Valsts «Iedzīvotāju Reģistra» datu bāzē.

.
Jebkura reliģiskā „draudze” ir atdalīta no visām Valsts sabiedriskās dzīves sfērām, bērnu, pusaudžu un nepilngadīgo uzturēšanās un audzināšanas iestādēm, no visu līmeņu mācību iestādēm. Ar «Likumu» stingri aizliegta jebkura reliģiska satura reklāma gan iedzīvotāju informācijas līdzekļos, gan sadzīvē.
.

Azillando nav reliģiska novirziena mācību iestāžu – visi potenciālie reliģisko kopienu vadītāji un sludinātāji tiek apmācīti savās vai viņiem radniecīgās kopienās tikai Valstī un tikai par pretendenta personīgajiem līdzekļiem. Reliģisko mācību programmas, to saturu un nodarbību metodiku kontrolē attiecīgās Valsts institūcijas. Mācības ārzemju reliģiskajās mācību iestādēs vai kopienās, kā arī reliģisko mācību pasniedzēju ierašanās Valstī no ārzemēm ir aizliegta.

.

Rakstīt komentāru