AZILLANDO

jeb "Patvēruma Valsts''

70. Rūpniecība un amatniecība

Publicēts: 16.10.2014

maize.

Rūpniecība ir Azillando neatkarības un suverenitātes garants, kā arī viens no galvenajiem iedzīvotāju dzīves līmeni nodrošinošiem faktoriem. Valsts ekonomikas izaugsme nav iedomājama bez iedzīvotāju iniciatīvas visdažādākajās mājamatniecības nozarēs un kooperatīvās uzņēmējdarbības jomās.
.

«Likums» rūpniecisko ražošanu iedala 4 kategorijās:

1. mājamatniecība, kurā konkrētā persona strādā viena pati;

2. darbs ģimenes uzņēmumos (bez algotiem darbiniekiem), kurās atļauts strādāt:

a) vīram un sievai ar vienlīdzīgām īpašuma tiesībām;

b) ģimenes pusaudžiem un nepilngadīgajiem (vecumam piemērotu darbu);

c) vīra vecākiem (tēvam un mātei);

d) sievas vecākiem (tēvam un mātei).

Citus ģimenes saimniecības (uzņēmuma) īpašnieku radus, draugus vai paziņas nodarbināt aizliegts.

3. kooperatīvie uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);

4. «Rajona Valdes» uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem);

5. Valsts uzņēmumi (ar algotiem darbiniekiem).

.

Valstī nav ārzemju kapitālam vai ārzemniekiem piederošu
rūpniecības preču ražošanas uzņēmumu.

.

Rūpniecības uzņēmumiem, kuros strādā algoti darbinieki jābūt «Likumā» noteiktā kārtībā, reģistrētam Valsts «Uzņēmumu Reģistrā». Katram no tiem jābūt konkrētam ”saimniekam” (Valsts uzņēmumos – direktoram, kooperatīvajos uzņēmumos – pilnvarotajam pārvaldniekam).
.

Katrs „saimnieks” drīkst strādāt tikai vienā, konkrētā adresē atrodamā rūpnieciskās produkcijas ražošanas uzņēmumā. Turklāt viņam personīgi šis uzņēmums jāvada, jāatbild par tā darba rezultātiem un jāuzņemas atbildība par algotajiem darbiniekiem.
.

Par šo darbu „saimnieks” saņem darba algu, nevis neierobežoti iedzīvojas uz algoto darbinieku vai uzņēmuma peļņas rēķina.
.

Uzņēmuma „saimnieka” darba alga nedrīkst pārsniegt trīskāršu viszemāk apmaksātā algotā darbinieka darba algu.
.

«Likums» rūpniecības produkcijas eksportu pieļauj tikai Valsts uzņēmumiem ar «Valsts Pārvaldes» «Rūpniecības un Enerģētikas» kabineta atļauju, Šādas atļaujas tiek izsniegtas vadoties pēc pārpalikuma principa – tikai tad, ja Valsts iekšējais tirgus ar konkrēto produkcijas veidu ir pārsātināts un tā nav nepieciešama Azillando stratēģisko rezervju papildināšanai. Privātpersonām, ģimenes saimniecībām un kooperatīviem un «Rajonu Valžu» uzņēmumiem eksportēt rūpniecisko produkciju aizliegts.
.

Valsts nodokļu politika mājamatniecībā un rūpnieciskajā ražošanā:

1. pilsoņu individuālie un ģimenes uzņēmumi (bez algotā darbaspēka), kā arī to ienākumi, ar nodokļiem netiek aplikti;

2. nepilsoņu individuālie un ģimenes uzņēmumi (bez algotā darbaspēka) maksā zemes nomas nodokli 30% apmērā par zemi, uz kuriem tie atrodas. Šo uzņēmumu ienākumi ar nodokļiem netiek aplikti;

3. kooperatīvi, «Rajona Valžu» un Valsts uzņēmumi, kuros izmanto algotu darbaspēku, maksā sekojošus nodokļus:

a) zemes nomas nodokli 50% apmērā par teritoriju, uz kuriem tie atrodas;

b) algotā darbaspēka izmantošanas nodokli – 15 % apmērā no visu darbinieku kopējā darba algas fonda.

 .

Rakstīt komentāru